Nyt notat beskriver vandbevægelsen ved minkgravene

10-12-2020
Natur Vandmiljø NOVANA

OPDATERET 11.12. MED CITAT FRA GEUS OG MED FAKTABOKS OM GRUNDVAND. Forurening vil hurtigt sive ud af minkgravene, viser nyt notat, der også anbefaler prøveboringer i området. Det er et arbejde, som Miljøstyrelsen allerede har sat i gang, og som vil bane vejen for, at forureningen fra gravene kan renses.

Der vil hurtigt begynde at sive næringsstoffer som ammonium og fosfor samt organisk stof ud fra minkgravene og ned i vandet i de øverste jordlag.

Det viser et notat baseret på litteraturstudier, der er lavet af forskere fra GEUS og DTU Miljø for Miljøstyrelsen. Notatet samler eksisterende viden fra tidligere nedgravninger af døde husdyr og studier af lossepladser.

Drikkevand er ikke i fare

Miljøstyrelsen understreger dog, at drikkevandet ikke er i fare:

”Notatet ændrer ikke på Miljøstyrelsens vurdering af, at minkgravene ikke er en trussel mod drikkevandet. Der dannes ikke drikkevand i området,” siger kontorchef Per Schriver fra Miljøstyrelsen.

GEUS fastslår, "at notatet ikke konkluderer, at forurening fra gravene vil nå den lokale sø eller vandindvindinger til drikkevand." Læs pressemeddelelsen fra GEUS  

LÆS NYHEDEN: Minkgrave truer ikke drikkevandet

Forurening af søer og vandløb kan forhindres

Der er også tid til at få styr på forureningen, selvom notatet forudser, at væske fra gravene kan udvaskes til vandet i de øverste jordlag inden for en periode fra få dage til måneder. I det overfladenære vand længere nede bevæger forureningen sig langsommere.

Derfor er der tid til at forhindre, at vandløb og søer påvirkes af gravene.

Kortlægning af vand i jorden

Forskerne anbefaler, at der etableres boringer under- og tæt ved nedgravningsområderne for at kunne observere spredningen af forurening fra områderne tidligst muligt. Det arbejde er i fuldt gang: Miljøstyrelsens rådgivere har foretaget 12 boringer ved Holstebro og fire boringer ved Karup, hvorfra der udtages jord- og grundvandsprøver. Målet er finde ud af, hvordan vandet bevæger sig i jorden, så man kan rense vandet de rigtige steder.

LÆS NYHEDEN: Miljøundersøgelser ved minkgrave er i fuld gang

Formålet med litteraturstudiet har været på et overordnet plan at beskrive de processer, der kan tænkes at forekomme i et nedgravningsområde for mink – og hvilke stoffer, bakterier og vira der potentielt kan udgøre en risiko for overfladevand som søer og vandløb og grundvand.

Læs notatet fra GEUS/DTU Miljø (PDF)

Fakta: Grundvand er flere ting

De fleste har nok hørt, at i Danmark får vi vores drikkevand fra grundvandet. Men det er ikke alt grundvand, man kan drikke. Det grundvand, der bliver til drikkevand, hentes op fra dybe lag i undergrunden. Der findes også grundvand i de øvre jordlag få meter under jordoverfladen. Det kalder man det terrænnære grundvand, og det bruges ikke til drikkevand. En stor del af det øvre grundvand strømmer ud til søer, moser og vandløb. Miljøstyrelsen har i store dele af landet kortlagt det dybe grundvand, der bruges til drikkevand. Miljøstyrelsen har også kortlagt, hvor vandet kommer fra, inden det ender i det dybe grundvand. Derfor ved vi, hvor det er særligt vigtigt at passe på ikke at skabe forurening, så vi passer på drikkevandet. Læs mere om kortlægningen af grundvandet