Nyhed: Alt plastikaffald, der skal eksporteres fra EU til tredje lande er midlertidigt anmeldepligtig affald og EU-kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt

18-12-2020
Import og eksport af affald

Den reviderede udgave af forordningen (EF) nr. 1418/2007 er endnu ikke publiceret, hvorfor plastikaffald, der er omfattet af B3011 og som eksporteres fra EU til tredjelande, midlertidigt bliver anmeldepligtigt affald. Derudover har EU-kommissionen vedtaget en delegeret retsakt om ændringer til Transportforordningens bilag, som har betydning for hvilke affaldskoder, der skal anvendes.

Baggrund

Den 1. januar 2021 træder ændringer til Baselkonventionens bilag II, VIII og IX i kraft. Baselkonventionen er en konvention om bevægelser over landegrænser med affald.

 

OECD har vedtaget supplerende bestemmelser i en beslutning (C(2001)107/final) om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelse. Ændringer til Baselkonventionen implementeres automatisk i OECD beslutningen, medmindre et OECD-land gør indsigelse. USA gjorde i sommeren 2019 indsigelse og det udløste et forhandlingsforløb om hvilke regler, der skal gælde for overførsler af affald i mellem OECD-landene. OECD-landene opnåede ikke enighed om alle ændringerne.

 

Ændringerne til Baselkonventionen og OECD-beslutningen skal implementeres i Transportforordningen ((EF) nr. 1013/2006)), som regulerer overførsler af affald inden for Unionen, samt mellem EU og OECD-lande og mellem EU og lande uden for OECD. EU-kommissionen har derfor den 19/10 2020 vedtaget en delegeret retsakt (C (2020) 7091) om ændringer til Transportforordningen.

 

EU-Kommissionens delegerede retsakt omhandler ændringer til Transportforordningens bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII. Visse affaldstyper i bilagene kan overføres uden forudgående godkendelse fra myndighederne, mens andre typer skal godkendes af myndighederne før overførslen kan ske.

 

Konsekvenser af, at en revideret udgave af EU-forordningen om (EF) nr. 1418/2007 endnu ikke er publiceret

Af EU-forordning (EF) nr. 1418/2007 fremgår det, om tredje lande ønsker at modtage affaldstyperne i Transportforordningens bilag III og IIIA (affald, der ikke er omfattet af anmeldepligt) fra EU, og om de anser affaldet for at være anmeldepligtigt eller ej. Efter vedtagelsen af den delegerede retsakt skal EU-kommissionen revidere (EF) nr. 1418/2007. Den reviderede udgave af forordningen er endnu ikke udgivet.

 

Ifølge artikel 37, stk. 2, i Transportforordningen gælder proceduren om forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, hvis et land ikke har svaret på EU-kommissionens anmodning, eller hvis et land af en eller anden grund ikke er kontaktet. Da (EF) nr. 1418/2007 endnu ikke er publiceret findes artikel 37, stk. 2 anvendelse, hvilket betyder, at alt plastikaffald, der skal eksporteres fra EU til lande uden for OECD midlertidigt er anmeldepligtig affald.

 

Overførsler af affald mellem EU og OECD-lande, der ikke er EU medlemslande

Da man under forhandlingerne om ændringer til OECD-beslutningen ikke nåede enighed om, hvilke regler der skal gælde for overførsler af ikke-farligt plastikaffald, finder Baselkonventionen anvendelse. Det betyder, at B3011 og Y48 finder anvendelse for eksporter af ikke-farligt affald til ikke-EU lande herunder OECD-lande, der ikke er EU medlemslande. For farligt affald finder AC300 anvendelse.

 

Den delegerede restakts betydning for overførsler af affald fra d. 1/1-2021

Overførsler mellem EU-lande:

-          B3010 udgår, og i stedet anvendes EU3011 for ikke-farligt plastikaffald.

-          AC300 tilføjes for farligt plastikaffald.

-          EU48 tilføjes for ikke-farligt plastikaffald, der ikke er omfattet af EU3011.

 

Overførsler mellem EU og et OECD-land, der ikke er medlem af EU:

-          AC300 anvendes ved overførsel af farligt plastikaffald.

-          B3011 finder anvendelse for visse typer ikke-farligt plastikaffald.

-          Y48 finder anvendelse for ikke-farligt plastikaffald, der ikke er omfattet af B3011.

 

Overførsler mellem EU og et tredje land (ikke-EU, ikke-OECD-land).

-          B3010 udgår og erstattes af B3011. Frem til den reviderede udgave af (EF) nr. 1418/2007 er publiceret er alt affald, som er omfattet af B3011 fra 1/1-2021, anmeldepligtigt.

-          Farligt plastikaffald får koden A3210. Bemærk der er forbud mod eksport af farligt affald fra EU- eller OECD-lande til lande uden for OECD.

-          Plastikaffald, der ikke er farligt affald og ikke er omfattet af B3011, får koden Y48 og betegnelsen affald med særlig bevågenhed. Bemærk der er forbud mod eksport af affald med særlig bevågenhed fra EU til tredje lande.  

 

 Kommissionen delegerede retsakt C(2020) 7091