Ny bekendtgørelse om udpegning drikkevandsressourcer

04-12-2020

1. januar 2021 træder ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i kraft.

Miljøministeren har nu vedtaget bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 1626 af 1. november 2020 med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Denne følger op på bekendtgørelse nr. 1153 af 18. november 2019 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

De gældende områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation efter ikrafttrædelsen.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation. Høringsnotat kan ses på Høringsportalen.