Miljøundersøgelser ved minkgrave er i fuld gang

09-12-2020

Miljøstyrelsen er i fuld gang med at undersøge området omkring de nedgravede mink ved Karup og Holstebro.

Selvom arbejdet med at nedgrave aflivede mink ved Karup og Holstebro er stoppet, er der stadig aktivitet i området. Miljøstyrelsen, Cowi, Geo og Rambøll er nemlig i fuld gang med miljøundersøgelser i området omkring gravene.

Der er indtil videre lavet geofysiske undersøgelser ved både Karup og Holstebro, og der er udført boringer, hvorfra der udtages jord- og grundvandsprøver.

Derudover har Miljøstyrelsen taget prøver i nærliggende vandløb, og der arbejdes på, at få opsat permanente målestationer. Der vil også blive udtaget prøver i Bovtrup Sø inden jul.

Vigtigt at kende tilstanden før påvirkning

Formålet med de nuværende undersøgelser er at få kortlagt miljøtilstanden i området, inden der sker en eventuel miljøpåvirkning fra de nedgravede mink.

Ved at sammenholde forholdene efter en eventuel påvirkning, med de naturlige forhold i området kan man kortlægge påvirkningen fra de nedgravede mink.

- Det har været vigtigt for os at rykke hurtigt ud og lave undersøgelserne, så vi både kender miljøtilstanden i området før og efter en eventuel påvirkning fra minkene, fortæller konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsen Charlotte Moosdorf.

Når resultaterne fra undersøgelserne ligger klar skal de danne grundlag for en eventuel beslutning omkring, hvordan risikoen for forurening kan afværges.

Mange faktorer undersøges

Vandprøverne fra boringerne ved Karup og Holstebro bruges blandt andet til bedømmelse af grundvandets kemiske sammensætning, strømningsretning og strømningshastighed. Der er indtil videre lavet 4 boringer i Karup og 12 i Holstebro. Forskellen i antal skyldes, at geologien i Holstebro er mere kompliceret end i Karup. Derfor laves der flere boringer i dette område.

Ud over boringer laves der også såkaldte geofysiske undersøgelser, der giver et detaljeret kendskab til områdets geologi.

Overfladevandet i området undersøges for næringsstoffer, organiske stoffer og miljøfarlige stoffer.

Miljøstyrelsen forventer, at de første resultater ligger klar i starten af det nye år.

Det er Rambøll, der står for undersøgelserne i Holstebro, mens undersøgelserne i Karup udføres af Cowi og Geo i fællesskab.

For yderligere oplysninger kontakt:

Miljøstyrelsens presseafdeling