Miljøstyrelsens vejledninger om indsamling og sortering af husholdningsaffald er offentliggjort

31-12-2020
Affald

Miljøstyrelsen har udgivet to vejledninger, der skal bidrage til den politiske målsætning om strømlinet indsamling og sortering af husholdningsaffaldet og husholdningslignende erhvervsaffald. Vejledningerne er en fortolkning af kravene i affaldsbekendtgørelsen, som blev offentliggjort lige op til det nye år og målsætningerne i den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Den nye affaldsbekendtgørelse stiller krav om, at kommunerne fremover skal indsamle 10 affaldsfraktioner fra husstandene: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Det skal de gøre fra 1. juli 2021 med undtagelse af tekstilaffald, som først skal indsamles fra 2022. Af hensyn til pladsforhold giver bekendtgørelsen dog kommunerne mulighed for at etablere ordninger, hvor visse fraktioner må blandes sammen i beholderne ved husstanden, så eksempelvis parcelhuse som udgangspunkt max vil have 2-4 beholdere stående.

Bekendtgørelsen stiller også krav til, at kommunerne mærker affaldsbeholderne med piktogrammer fra det fælles piktogramsystem udarbejdet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen.

Derudover skal indsamlingen af offentlige og private virksomheders affald strømlines, bl.a. med krav om at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som husholdningerne. Disse krav træder dog først i kraft ved udgangen af 2022.

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald giver relevante aktører klare og forståelige retningslinjer for, hvordan sorteringskriterier for husholdningsaffald fra borgere og husholdningslignende affald fra erhverv skal udformes, så de stemmer overens med affaldsbekendtgørelsens bilag 6, som beskriver de forskellige fraktioner.

Vejledningen indeholder tekniske kriterier for, hvad der skal sorteres ud i henholdsvis madaffald, papir, pap, plast, glas, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald, herunder småt elektronik og batterier og restaffald. Vejledningen indeholder beskrivelser af de forskellige fraktioner, herunder tekniske beskrivelser samt positiv- og negativlister i overensstemmelse med bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. Vejledningen er udarbejdet til brug for kommuner og affaldsselskaber i udarbejdelsen af lokale sorteringsvejledninger til brug for sortering af husholdningsaffald, samt som vejledning til erhverv, der skal sortere husholdningslignende affald.

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald indeholder en tolkning af kravene til indsamling af de ovennævnte 10 fraktioner, samt yderligere retningslinjer for indsamling af husholdningsaffald.

Vejledningen har til formål at give klare retningslinjer for, hvordan kommuner og affaldsselskaber kan tilrettelægge deres ordninger, så de lever op til affaldsbekendtgørelsens krav til indsamling af husholdningsaffald. Desuden vejledes der om andre elementer af indsamling af husholdningsaffald, der kan bidrage til en strømlining af indsamlingen på tværs af landet. Vejledningen for indsamling af husholdningsaffald indeholder bl.a. en oversigt og beskrivelse af kravene til ordninger for indsamling af husholdningsaffald i affaldsbekendtgørelsen, samt forklaring af begreber relateret til ordningerne og øvrige rammer for strømligningen.

Strømlinet indsamling og sortering

Overordnet skal både affaldsbekendtgørelsens bestemmelser og de to vejledninger bidrage til målsætningerne i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi om langt mere genanvendelse og langt mindre forbrænding. I klimaplanen står blandt andet: ”Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.”

Læs vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald her

Læs vejledning om indsamling af husholdningsaffald her

Læs den nye affaldsbekendtgørelse her