Habitatvejledningen er blevet opdateret

17-12-2020
Natur Landbrug

Miljøstyrelsen har nu opdateret vejledning til reglerne i habitatbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatvejledningens primære formål er at understøtte en ensartet og korrekt anvendelse af habitatbekendtgørelsen. Habitatbekendtgørelsen udgør en væsentlig del af implementeringen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne i dansk ret. Habitatvejledningen er et bidrag til fortolkningen af habitatbekendtgørelsen og de EU-regler, der fastsætter kravene til beskyttelse af Natura 2000-områder og en række plante- og dyrearter, de såkaldte bilag IV-arter, der er beskyttet i og uden for Natura 2000-områderne.

Habitatvejledningen er blevet opdateret på baggrund af seneste ændring af habitatbekendtgørelsen i 2018, samt på baggrund af ny retspraksis fra EU-domstolen, afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledningen uddyber begrebet ”Natura 2000-områdets integritet” og skadesbegrebet, bl.a. ved at definere begreberne og anføre hvilke kriterier, der skal indgå i vurderingen af, hvornår der foreligger skade på et Natura 2000-områdes integritet. Dette ved bl.a. at referere til EU-Domstolens praksis, og ved henvisning til EU-Domstolens fortolkning af, hvornår der foreligger skade på et Natura 2000-områdes integritet. Den nye vejledning er, i forhold til den tidligere vejledning fra 2009, suppleret med nyere praksis fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og domstolene efter 2008.

Se den reviderede vejledning

Habitatvejledningen

Vejledningen kan også findes på Retsinformation og Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde flere informationer om den opdaterede vejledning i høringsnotatet på Høringsportalen, hvor du også kan se de indkomne høringssvar.