Emballagestatistik 2018 er udgivet

18-12-2020
Affald

Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2018 (Emballagestatistik 2018) er nu udgivet på MST.dk.

Af statistikken fremgår, at emballageforsyningen, dvs. den mængde emballage, der blev sendt på det danske marked, steg fra 970.000 tons i 2017 til 1.045.000 tons i 2018, mens mængden af indsamlet emballage til genanvendelse steg fra 693.000 tons til 733.000 tons. Forsynings- og indsamlingsmængden er opgjort på forskellige fraktioner, hvorved genanvendelsesprocenten for emballageaffald for 2018 kan beregnes som følger: Plastik 31 %, fiber (pap og papir) 100 %, glas 82 %, metal 80 % og træ 46 %.

Læs statistikken her.

Ny opgørelsesmetode er primær årsag til udviklingen 2017-2018
Fra 2018 er der benyttet en ny metode til at opgøre forsyningsmængderne for hver fraktion. Dette medfører, at genanvendelsesprocenterne ikke er sammenlignelige med tidligere år. Den nye metode baserer sig på nyere studier af, hvilke emballagetyper der anvendes for produkter, og disse studier har vist, at der i dag anvendes mere plastikemballage og mindre fiberemballage end tidligere. Dette er hovedårsagen til, at forsyningsmængden for plastik stiger med 47.000 tons fra 2017 til 2018, mens forsyningsmængden for fiber falder med 50.000 tons. Med den gamle beregningsmetode ville genanvendelsesprocenten i 2018 for plastik have været 39 % mod 42 % i 2017.

Faldet på 3 procentpoint for plastik kan skyldes et reelt fald i genanvendelsen, men det kan også skyldes usikkerheder i opgørelsen, idet det fx antages, at emballage, der markedsføres i løbet af et år, ender som affald i det samme år, hvilket er en forsimpling. Desuden er der under arbejdet med statistikken for 2018 fundet en fejl i data fra 2017, idet der er sket en fejlindberetning, som har givet en øgning af den indsamlede mængde plastik på ca. 5.000 ton. Hvis dette modregnes, har genanvendelsen været stabil mellem 2017 og 2018.

Det skal bemærkes, at der her er tale om mængder indsamlet til genanvendelse. Der sker ofte et tab i genanvendelsesprocessen. For plastik regnes generelt med en tabsrate på ca. 50 %. Derved er den reelle genanvendelse for emballageplastik i 2018 omkring 15 %. Fra 2020 gælder en ny fælles europæisk opgørelsesmetode, hvor alle EU’s medlemslande skal opgøre den reelle genanvendelse frem for mængder indsamlet til genanvendelse.