Affaldsstatistik 2019 er udgivet

18-12-2020
Affald

Miljøstyrelsen udgiver hvert år en statistik over affald, der er produceret i, importeret til eller eksporteret fra Danmark. Statistikken udarbejdes på baggrund af data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS), suppleret med andre kilder, såsom Danmarks Statistik, Landbrugsstyrelsen og Dansk Producent Ansvar.

Affaldsstatistik 2019 indeholder en detaljeret opgørelse af hvor meget affald, der er genereret i Danmark i perioden 2015-2019, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer og suppleret med oplysninger om, hvilke kilder der producerer affaldet. Derudover er der opgørelser over importerede og eksporterede affaldsmængder samt status for en række danske og internationale indikatorer og målsætninger om affald. Det bemærkes, at data fra ADS løbende kvalitetssikres af Miljøstyrelsen i samarbejde med kommunerne, og derfor er opgørelser i denne statistik, som medtager de foregående år, ikke nødvendigvis identiske med tilsvarende opgørelser i de tidligere års statistikker. Læs statistikken her.

Blandt hovedresultaterne fra Affaldsstatistik 2019 kan nævnes følgende:

  • Den samlede andel af affald indsamlet til genanvendelse er steget fra 45 % til 47 % fra 2018 til 2019, mens andelen af affald til forbrænding har været stabil på 25 %.
  • Affald fra husholdninger indsamlet til genanvendelse steget fra 48 % til 50 % fra 2018 til 2019.
  • Affald fra industrien indsamlet til genanvendelse er steget fra 69 % til 74 % fra 2018 til 2019.
  • Affald fra servicebranchen indsamlet til genanvendelse har ligget stabilt på 60 % fra 2018 til 2019.
  • Byggeaffald, som udgør ca. 40 % af den samlede affaldsmængde, ligger stabilt på 36 % indsamlet til genanvendelse fra 2018 til 2019. Den lave procent til genanvendelse af byggeaffald skyldes, at 52 % af byggeaffaldet indsamles til anden endelig materialenyttiggørelse.
  • Andelen af importeret affald til forbrænding på de danske forbrændingsanlæg er steget fra 8 % til 10 % fra 2018 til 2019.
  • Mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald (Municipal Waste) er steget fra 799 kg/indbygger til 842 kg/indbygger fra 2018 til 2019, mens andelen heraf indsamlet til genanvendelse er steget fra 50 % til 52 %. Stigningen i mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald skyldes til dels, at et større fokus på husholdnings- og husholdningslignende affald har givet mere retvisende data, som inkluderer mængder, der ikke tidligere er regnet med i denne fraktion.