Reglone i lav dosis kan anvendes sikkert, viser konkret faglig vurdering fra Miljøstyrelsen, der bakkes op af eksternt kvalitetstjek

20-08-2020
Pesticider

Miljøstyrelsen er ansvarlig for at vurdere ansøgninger om dispensation til konkrete anvendelser af pesticider. I 2020 har Miljøstyrelsen givet dispensation til brug af midlet Reglone til nedvisning i kartofler og spinat til frøproduktion. Dispensation bygger på en omfattende faglig vurdering, hvor Miljøstyrelsen følger de gældende retningslinjer på området. Retningslinjerne er opdaterede som følge af Rigsrevisionens kritik af området.

Det skal være sikkert for både sundhed og miljø, herunder grundvand, at anvende pesticidmidlet for, at der kan gives dispensation. Desuden må der ikke være rimelige alternativer. For Reglone har Miljøstyrelsen vurderet, at der er sikker anvendelse ved brug af en lav dosis af Reglone i kartofler og spinat.

Det er ikke Miljøstyrelsen, der selv definerer, hvad der er sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Her følger Miljøstyrelsen de i EU fastsatte retningslinjer og eventuelle skærpede danske krav, som er fastsat i de danske vurderingsprincipper, og styrelsen foretager de krævede vurderinger på baggrund af vejledninger m.m. fra EU. I Danmark er det fast praksis, at der også for dispensationer skal være vist såkaldt sikker anvendelse. Det aktive stof i Reglone, diquat, er ikke længere godkendt i EU. Den beslutning bygger på en vurdering, hvor diquat anvendes i en langt højere dosis end den anvendelse, der er givet dispensation til i Danmark. Det er inden for EU-reglerne, at Miljøstyrelsen efter en konkret faglig vurdering kan give en dispensation, selvom stoffet er forbudt i EU. Miljøstyrelsen har fagligt vurderet de konkrete anvendelser, der er søgt om dispensation til. Afgørelsen på dispensationen beskriver det fulde beslutningsgrundlag.

Se afgørelsen her.

Miljøstyrelsens miljø- og sundhedsvurderinger i forbindelse med ansøgninger om dispensationer sendes aktuelt til eksternt kvalitetstjek hos konsulentfirmaet Dansk Hydraulisk Institut (DHI). Her vurderer eksperter indenfor miljø og sundhed, om Miljøstyrelsen har foretaget en korrekt faglig vurdering. DHI har vurderet, at det er sikkert at anvende Reglone i en lav dosis – både ift. sundhed og miljø, herunder grundvand. DHI er altså helt enig i Miljøstyrelsens faglige vurderinger ift. sundhed og miljø.

Se DHIs kvalitetstjek af miljø- og sundhedsvurderinger for kartofler og spinat til frøavl.

Det faglige kvalitetstjek hos DHI omfatter ikke en vurdering af, om der er behov for den ansøgte anvendelse, om der er rimelige alternativer, eller om den ansøgte dosis er effektiv. Denne vurdering foretages af Institut for Agroøkologi (AGRO) på Aarhus Universitet, og materialet, som denne vurdering baseres på, har ikke været fremsendt til DHI. Vurderingerne udført af AGRO indgår i de overvejelser, der ligger til grund for den samlede beslutning om, hvorvidt der vil blive givet dispensation. AGROs vurderinger fremgår af afgørelsen, der er linket til i ovenstående.

DHI har i forbindelse med tilbagemeldingen på det eksterne tjek af sundhedsvurderingen gjort Miljøstyrelsen opmærksom på, at "det har været en svær vurdering, og vi er ikke udpræget enige med jer i godkendelsen. Har I adgang til effektstudier, som reelt viser, at midlet er effektivt ved den nu meget lave doserin,g for vi sætter spørgsmålstegn ved, om det er okay ’blot’ at nedsætte doseringen for at få risikovurderingen til at holde?"

Dette spørgsmål omhandler ikke den sundhedsmæssige vurdering, men derimod hvorvidt selve anvendelsen er nødvendig, og om Reglone er effektivt i den lavere dosis.

Ift. den sundhedsmæssige vurdering fremsendt fra DHI fremgår: "det vurderes dog, at der er vist sikker anvendelse for sundhedsmæssig risiko for anvendelse af Reglone til nedvisning af kartofler med 150 g diquat/ha i 150 L vand ved brug af omfattende risikobegrænsende foranstaltninger og forfinelse i beregningerne."

Dialogen med DHI fremgår.

Kontaktoplysninger:

Kontorchef Maria Sommer Holtze: Obfuscated Email, tlf: 22351458