Dansk virksomhed dømt for ulovlig import af regnskovstræ

26-08-2020

En dansk møbelvirksomhed handlede groft uagtsomt, da man importerede teaktræ fra Myanmar. Det fastslår byretten i Aarhus i en ny dom.

Teaktræ fra Myanmar (tidligere Burma) på møbelvirksomhedens lager. Foto: Miljøstyrelsen.

Det var ulovligt og et brud på reglerne i EU's tømmerforordning, da en dansk møbelvirksomhed importerede teaktræ fra Myanmar uden at sikre sig, at træet var lovligt fældet.

Det har Retten i Aarhus afgjort 25. august. Dommen lyder på en bøde på 75.000 kr.

Myanmar er kendt som et af verdens mest korrupte lande og samtidig et land, hvor ulovlig skovhugst er et stort og veldokumenteret problem. Den ulovlige hugst fører blandt andet til rydning af regnskov, tab af biodiversitet og finansiering af væbnede konflikter.

Miljøstyrelsen har ligesom de øvrige EU-lande siden 2017 frarådet al import af træ fra Myanmar.

Sagen mod møbelfabrikken begyndte, da Miljøstyrelsen i 2016 aflagde kontrolbesøg på virksomheden. Her kunne virksomheden kun fremlægge en mangelfuld såkaldt due diligence-ordning. Ordningen skal minimere risikoen for, at virksomheden kommer til at importere ulovligt fældet træ.

Fik først påbud

Kontrolbesøget førte til et påbud om at overholde kravene i tømmerforordningen ved fremtidig import af træ og træprodukter fra Myanmar. Det fremgår af dommen, at virksomheden uanset dette i april 2017 importerede et nyt parti teaktræ fra Myanmar. Retten finder, ”at virksomheden ved at modtage og indfortolde træet har undladt at efterkomme påbuddet, og at virksomheden herved har handlet i hvert fald groft uagtsomt…”, som det fremgår af dommen.

Områder med hugstforbud

Der var blandt andet ikke dokumentation for, at det importerede træ kommer fra et område med en lovlig udstedt hugstlicens eller, at hugsten er sket efter Myanmars nationale lovgivning. Der var heller ikke dokumentation for, hvornår træet var fældet, hvilket er afgørende, da der i perioden fra marts 2016 til marts 2017 var et landsdækkende hugstforbud i Myanmar.

Det er anden gang, at en dansk virksomhed dømmes for overtrædelse af reglerne i tømmerforordningen som trådte i kraft i 2013.

 

""

Fakta om tømmerforordningen

Formålet med tømmerforordningen er at bekæmpe ulovlig fældning af træ i hugstlandet og forhindre, at dette eller produkter heraf kommer på markedet i EU. Ulovlig skovhugst udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet den bidrager til afskovningen og til forringelse af skove. Ulovlig skovhugst truer den biologiske mangfoldighed og underminerer bæredygtig skovforvaltning. Ulovlig skovhugst bidrager til ørkendannelse og jordbundserosion og kan forværre ekstreme vejrfænomener og oversvømmelser. Endelig har ulovlig skovhugst samfundsmæssige, politiske og økonomiske konsekvenser, som ofte undergraver fremskridt hen imod god forvaltningspraksis, og er en trussel mod lokale skovafhængige samfunds eksistensgrundlag, og den kan have tilknytning til væbnede konflikter.

Læs mere om reglerne mod ulovligt træ