Udkast til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse i høring

03-04-2020
Pesticider

Miljøstyrelsen orienterer om, at Miljø- og Fødevareministeriet har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i høring med svarfrist fredag den 15. maj 2020.

Udkast til den nye bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, der træder i kraft den 1. juli 2020, omfatter følgende områder:

  • Fra 1. juli må der kun sælges pesticider til ikke-professionelle brugere i form af klar-til-brug midler eller i mere koncentreret form, hvis der er tale om midler med lav risiko f.eks. pelargonsyre.
  • Regler om opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler samt bekæmpelsesmidler med sikkerhedssætning P 405 bliver præciseret, så bestemmelsen nu i visse tilfælde også kommer til at gælde for bekæmpelsesmidler med alvorlige langtidseffekter.
  • Bekendtgørelsen udvides, så bekæmpelsesmidler med alvorlige langtidseffekter på lige fod med giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler heller ikke må anvendes i private haver, på rekreative græsarealer med offentlig adgang og på andre udendørsarealer, som er offentligt tilgængelige eller til behandling af beplantninger i skel mod offentlige veje eller private haver.
  • Der er indsat en strafbestemmelse for overtrædelse af reglerne om, at rottebekæmpelse kun må udføres af autoriserede personer.  
  • Grundgebyrer og tillægsgebyrer for behandling af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige midler er blevet opdateret.

Udkast til bekendtgørelse inkl. høringsbrev og høringsliste kan ses her på høringsportalen.