Sjælden gæst i luften over Sønderjylland

17-04-2020

En steppehøg har taget ophold på markerne ved Abild nær Tønder.

Steppehøg i lav flugt over de jyske stepper, hvor den jager småfugle og mus. Foto: Morten Bentzon Hansen, Miljøstyrelsen.

Landskabet ved Tønder byder netop nu på en usædvanlig naturoplevelse. Her kan man se en steppehøg flyve elegant, lavt over markerne. Den lille rovfugl ses ellers sjældent i Danmark.

Steppehøgen kan ses fra landevejen og rundkørslen nord for Abild. Den har opholdt sig i området siden 10. april.

”Steppehøgen er formentlig på vej til sit yngleområde i Finland, eller også er den kommet ud af kurs på vej til de russiske stepper,” siger forstfuldmægtig Morten Bentzon Hansen fra Miljøstyrelsen.

Steppehøgen overvintrer i Afrika og Indien og yngler normalt fra Ukraine og østpå til Kina, men arten kan optræde normadisk, og den er nu begyndt at yngle flere steder i Vesteuropa.

 

”Før årtusindskiftet blev der i Danmark kun observeret få steppehøge om året, men siden dengang er antallet af fugle steget kraftigt. Arten har ynglet i Finland siden 2011, og tidligere har den også ynglet i Sverige, Holland og Spanien. Så er det ikke umuligt, at der på et tidspunkt også vil komme et ynglepar i Danmark,” vurderer Morten Bentzon Hansen.

Der ses årligt omkring 50 steppehøge i Danmark, men fuglene ses typisk på træk og raster sjældent i længere tid, som steppehøgen ved Abild.

Steppehøgen ligner meget blå kærhøg og hedehøg. Førstnævnte er almindelig i Danmark om vinteren, og sidstnævnte er en fåtallig ynglefugl i Vadehavsområdet. I lighed med blå kærhøg og hedehøg fouragerer steppehøgen lavt over terrænet i dens søgen efter gnavere og småfugle.