Pesticidreguleringers betydning for forekomst af pesticider i grundvand

30-04-2020
Pesticider

Ny rapport viser resultaterne af en undersøgelse, der forsøger at koble fund af pesticider i grundvandet med grundvandets alder.

Alder på grundvand kan ideelt set bestemmes ved at undersøge vandets indhold af sporstoffer, der var karakteristiske i atmosfæren i tiden, da vandet faldt som regn på jorden. Afhængig af, hvor lang tid det er siden, regnen faldt og den aktuelle grundvanddannelse begyndte, vil vandets indhold af tre forskellige sporstoffer variere. Ved at bestemme det aktuelle indhold af stofferne, var forskernes hypotese, at man kunne bestemme grundvandets alder for ”ungt” grundvand, der er blev dannet for mindre end 50 år siden og ”gammelt” grundvand, der blev dannet for mellem 100 og 1000 år siden.

I en ny rapport, ”Pesticidreguleringers betydning for forekomst af pesticider i grundvand” – undersøgte forskere om pesticidfund i grundvandet kan kobles til vandets alder. For at optimere forholdene for undersøgelsen mest muligt, blev den foretaget i områder med sandjord, hvor grundvanddannelsen er mere simpel end på lerjord, og et specielt pesticid, der ikke bindes til jordpartiklerne, blev valgt som forsøgsstof, da det forventes at nedsive hurtigt sammen med vandet.

Rapporten viser, at aldersdateringer af grundvand var forbundet med meget store usikkerheder, selv med grundvand fra simple sandjorde. Denne usikkerhed steg med stigende dybde af grundvandet, da dybtliggende grundvand viste sig at være mere opblandet end højere liggende grundvand. Men fra højt liggende grundvand på sandjorde kan aldersdatering måske være endnu et værktøj i værktøjskassen til at vurdere pesticidforureninger. Aldersdateringerne skal dog sammenholdes med de for tiden anvendte computermodeller af grundvandets nedsivning og bevægelse i jorden samt med viden om pesticidernes binding til jordpartiklerne.

Undersøgelsens forskere vurdere endvidere, at det i lerjord vil være væsentligt vanskelligere at koble vandaldre til fund af pesticider i grundvand, fordi grundvandet her i højere grad vil bestå af blandede vandtyper med forskellige aldre end i de simple sandjorde.

Miljøstyrelsen tester løbende godkendte pesticiders eventuelle nedsivning på danske marker i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand ’VAP’, hvor der kan måles for pesticider i det nedsivende vand. Hvis en godkendelse af et pesticid ændres f.eks. på grund af mulig risiko for nedsivning, vil MST, hvis det er relevant, teste pesticidet efter den nye godkendelse på disse marker for at sikre, at der ikke er en uacceptabel risiko for nedsivning af pesticidet efter den ændrede godkendelse.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.