Offentlig høring af husdyrgødningsbekendtgørelsen forud for planperioden 2020/2021

02-04-2020
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet sender nu udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse i offentlig høring frem til den 7. maj 2020. Med bekendtgørelsesændringerne foreslås det bl.a. at indføre et forbud mod udbringning af husdyrgødning på en sådan måde og på sådanne arealer, at der er risiko for afstrømning til vandforsyningsanlæg. Desuden foreslås lukkeperioderne ophævet i væksthuse, så det bliver tilladt at udbringe gødning hele året.

Efter den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse er det ikke tilladt at udbringe gødning på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til overfladevand. Med udkastet til ny bekendtgørelse foreslås dette suppleret med en regel om, at husdyrgødning ikke må udbringes på en sådan måde og på sådanne arealer, at der er risiko for afstrømning til vandforsyningsanlæg. Baggrunden for den nye regel er EU-Kommissionens nye BAT -konklusioner for husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, hvoraf BAT 20 b vedrører udbringning af husdyrgødning.

Det foreslås desuden, at det skal være tilladt at udbringe gødning i væksthuse hele året. Det vil sige, at husdyrgødningsbekendtgørelsens såkaldte lukkeperioder, hvor der ikke må udbringes gødning, ikke skal gælde i væksthuse. Baggrunden for forslaget er, at produktionen i væksthuse på flere væsentlige punkter adskiller sig fra anden planteproduktion, fordi dyrkningen sker under tag i opvarmede drivhuse, og afgrøderne tilføres vand ved kontrolleret vanding og ikke ved naturligt nedbør. Der er derfor ikke samme begrundelse for at have lukkeperioder i væksthuse.

I 2019 blev fosfor fra bioaske indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsens fosforregulering. I den forbindelse bortfaldt muligheden for at udbringe 90 kg fosfor pr. hektar fra bioaske i skove pr. tildeling. Med forslaget til ny husdyrgødningsbekendtgørelse får skoverhvervet denne mulighed igen. Den samlede tilladte mængde fosfor fra bioaske, der kan udbringes over tid, er uændret, men det foreslås muligt igen at udbringe større mængder over færre gange i skove.

Endelig foreslås det, at markforsøg skal kunne udføres uden en dispensation fra Miljøstyrelsen, hvis de lever op til nogle fastsatte kriterier. Kriterierne skal sikre overholdelsen af forskningsmæssige standarder og imødegå miljøpåvirkninger. Forsøgene skal registreres hos Miljøstyrelsen. Det betyder, at de kommunale tilsynsmyndigheder kan få viden om forsøg på de bedrifter, som kommunen fører tilsyn med.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder også fosforlofterne, der blev indført i 2017 til afløsning for den indirekte fosforregulering via det såkaldte skærpede harmonikrav. Der blev vedtaget en gradvis stramning af fosforlofterne frem til 2025, og niveauerne er allerede udmøntet i bekendtgørelsen frem til 2021. Der sker således en stramning af fosforlofterne for slagtesvin fra 1. august 2020 fra 39 kg fosfor pr. hektar til 35 kg fosfor pr. hektar, som ikke er genstand for den forestående høring.

De foreslåede ændringer af bekendtgørelsen er beskrevet nærmere i det tilhørende høringsbrev, som sammen med bekendtgørelsesudkastet er tilgængeligt på høringsportalen: https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63852

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er omfattet af miljøvurderingsloven. Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører en screening og ikke en fuld miljøvurdering af de foreslåede ændringer, da der er tale om mindre ændringerne, der ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Udkast til screeningsafgørelse sendes i høring hos de berørte myndigheder samtidig med den offentlige høring af bekendtgørelsen i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Den endelige screeningsafgørelse med tilhørende klagevejledning vil blive offentliggjort på høringsportalen.dk sammen med høringsnotat m.v. efter end høring i forbindelse med udstedelse af ny husdyrgødningsbekendtgørelse.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse forventes udstedt med virkning fra 1. august 2020.