Ny rapport om marine virkemidler

14-04-2020
Vandmiljø

Marine virkemidler kan forbedre miljøtilstanden i de danske fjorde og kystvande.

Aarhus Universitet har offentliggjort en rapport om marine virkemidler og et notat om høst af søsalat. Tilsammen giver rapport og notat en beskrivelse af den viden, vi har om virkemidlerne i dag, og om deres effekter i vandmiljøet.

Marine virkemidler har til formål at forbedre miljøtilstanden i de danske fjorde og kystvande. Virkemidlerne er kendetegnet ved at være placeret i selve vandmiljøet, hvor de binder eller fjerner næringsstofferne kvælstof og fosfor fra vandet, eller på anden vis forbedrer vilkårene for havets planter og dyr. På den måde kan de marine virkemidler bidrage til at opnå god økologisk tilstand i vores kystvande, som er målet i de danske vandområdeplaner.

Som opfølgning på rapporten vil Miljøstyrelsen i forbindelse med arbejdet med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 se nærmere på i hvilket omfang de marine virkemidler har et konkret potentiale.

Læs rapport og notat her: 

Marine virkemidler – beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag - videnskabelig rapport fra DCE nr. 368, 2020

Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat – status på viden om miljøeffekter og økonomi - notat fra DCE, 2020