Ny kortlægning viser hullerne i viden om mikroplastik i spildevandsslam

28-04-2020
Affald

En ny kortlægning viser hullerne i vores viden om mikroplastik. Handlingsplan skal sikre viden om mikroplastik på landbrugsjord.

I november 2019 igangsatte Miljøstyrelsen et arbejde med at kortlægge den nuværende videnskabeligt baserede viden om mikroplastik i spildevandsslam. Den er nu færdig. Baggrunden for kortlægningen er, at der i Plastikhandlingsplanen under initiativ 21 er afsat midler til at opbygge viden om mikroplastik i spildevandsslam. For at sikre, at arbejdet med vidensopbygning er effektivt og bidrager væsentligt til den samlede mængde viden, er det nødvendigt at kortlægge den eksisterende viden på området. Kortlægningen dækker således både undersøgelser af mængden af mikroplastik i spildevandsslam og analyser af mikroplastiks skæbne i jordmiljøet og mikroplastiks effekt på jordmiljøet, herunder flora og fauna.

I Danmark er det normal procedure at udsprede slam fra spildevandsbehandlingsanlæg på landbrugsjorde, så længe grænseværdierne for indhold af forskellige stoffer er overholdt. Baggrunden for udspredningen er, at gødningspotentialet i slam er højt, og at blandt andet fosfor kommer tilbage til naturen. Det er dog kendt, at spildevandsslam fra behandling af husholdningsspildevand kan indeholde mikroplastik. I dag er den viden, vi har om mikroplastik, begrænset, og det er derfor nødvendigt at undersøge det både i forhold til mængden af mikroplastik, der tilføres til landbrugsjorden, og hvad der sidenhen sker med mikroplastikken.

Hvad findes der af viden i andre lande?

Miljøstyrelsen har i kortlægningen også undersøgt det internationale arbejde med mikroplastik. Mikroplastik har international bevågenhed, og det er derfor vigtigt for det videre arbejde med mikroplastik at kende den viden, andre lande har på området. Dette er vigtigt, fordi den viden muligvis kan bruges direkte eller som grundlag for et videre arbejde. Ved kortlægningen af det internationale arbejde blev det klart, at hovedparten af forskningen i mikroplastik på verdensplan sker i marine miljøer, og at der næsten ikke forskes i mikroplastik i jordmiljøet. Derfor er den tilgængelige viden inden for dette felt sparsom og med kun få videnskabelige artikler.  

Plan for indsamling af viden

Med udgangspunkt i kortlægningen har Aalborg Universitet udarbejdet et forslag til en handlingsplan for Miljøstyrelsen, der skal sikre, at styrelsen har den videnskabeligt funderede viden, der skal til for at kunne overvåge og regulere området omkring udledning mikroplastik på landbrugsjord.

Handlingsplanen er pt. under behandling i Miljøstyrelsen. Den fokuserer både på mængder, skæbne og effekt af mikroplastik i jordmiljøet, og på metodeudvikling til måling af mikroplastik i faste medier som jord.

Handlingsplanen indeholder en prioriteret rækkefølge af arbejdet og en prioritering af vigtigheden af de enkelte opgaver, så der ikke fokuseres ensidigt på mindre væsentlige dele, og vigtige dele udelades. Handlingsplanen er opdelt i tidsintervaller, der angiver, hvornår de enkelte aktiviteter skal gennemføres i forhold til hinanden, og der er en estimeret økonomi på undersøgelserne og arbejdet generelt.

 

Hele rapporten Knowledge gaps in microplastics research kan findes her.