Pesticide effects on non-target terrestrial plants at individual, population and eco-system level

30-09-2019
Pesticider

Ny rapport viser, at ukrudtsmidler kan påvirke blomstringen af ukrudtsplanter uden for den behandlede mark, hvis midlerne under sprøjtning selv i lave doser spredes til områder uden for marken.

Formålet med forskningsprojektet var at opnå viden om hvilke effekter lave doser af ukrudtsmidler har på ikke-mål planter, og hvilke konsekvenser dette kan have på plantesamfund og økosystemer i områder, der grænser op til behandlede marker.

Laboratorieforsøg pegede på, at lave koncentrationer af ukrudtsmidler har signifikante effekter på biomasse, blomstring, frøproduktion og spiringsevnen af frøene. Der var forskel mellem effekterne i forhold til de undersøgte plantearter; men en samlet analyse af alle undersøgte plantearter viste, at der blev observeret en generel reduktion i antallet af blomster og en generel forsinkelse af blomstringstidspunktet. Undersøgelsen viste endvidere, at konkurrence mellem planterne påvirkede pesticidfølsomheden, så pesticideffekten forstærkedes af konkurrence mellem planterne. Denne effekt sås såvel ved konkurrence mellem individer tilhørende samme art som ved konkurrence mellem forskellige arter.

Feltundersøgelsen med vindafdrift fra marksprøjte med afdriftsreducerende dysser viste, at de lave glyphosatkoncentrationer, der blev afsat på planter i marknære områder, resulterede i en signifikant reduktion af det samlede antal blomster for to ud af fire undersøgte plantearter. Desuden var der en tendens til forsinket blomstring hos tre af de fire plantearter.

Det er velkendt, at marknære områder påvirkes af ukrudtsmidler som følge af vindafdrift fra sprøjtning af markafgrøder. Det er dog vanskeligt at adskille effekten af de meget lave doser af ukrudtsmidler fra effekterne fra andre stress-påvirkninger af planterne. Rapporten peger på, at et mål for blomstring generelt sandsynligvis kan udvikles som en indikator for pesticidbelastning af ikke-mål planter i marknære områder. Forfatterne nævner dog, at der kræves yderligere undersøgelser, før det er muligt at ekstrapolere resultater fra almindelige laboratorieforsøg (som anvendes til at risikovurdere pesticider inden en eventuel godkendelse) til generelle effekter på blomstringen af planter i marknære plantesamfund. Rapporten afdækker ikke, i hvilken grad pesticideffekter på blomstring generelt kan påvirke de økosystemer, herunder bestøvende insekter, som planterne er en del af.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning.

Læs hele rapporten her.