Stor redningsaktion for sjældne klokkefrøer

11-10-2019
Vandmiljø Klimatilpasning Natur

Nyt naturprojekt skal beskyttes klokkefrøerne på Knudshoved Odde mod stigende vandstand i havet.

Massive oversvømmelser som følge af klimaændringer risikerer at udrydde klokkefrøen fra Knudshoved Odde på Sydsjælland. Områet er et af den sjældne frøs få tilbageværende levesteder i Danmark.

Men nu er der hjælp på vej i form af 25 nye vandhuller, der graves i sikker afstand fra havet. EU’s Life Fond har netop sagt god for projektet, som Vordingborg Kommune står bag sammen med grundejeren Rosenfeldt Gods. Projektet modtager 13 mio. kroner fra Miljøstyrelsen.

Målet er et nyt 184 hektar stort naturområde med vandhuller til klokkefrøerne, som også vil gavne strandtudse, grønbroget tudse, løvfrø, løgfrø stor vandsalamander og markfirben. Blandt fuglene vil især klyde, terner, rødrygget tornskade og spidsand have glæde af projektet, der omfatter 100 hektar nye overdrev, strandenge og ferske enge.

Læs mere om klokkefrøen

Projektet gennemføres fra september 2019 til 2023.

Vildheste og kvæg flytter ind

Der etableres desuden publikumsfaciliteter som fugleskjul, vandrestier og parkeringsplads i området, der skal afgræsses af Galloway-køer og vildheste.

Miljøstyrelsen er en af tre partnere i projektet og står for ”før og efter”-overvågning af padder og naturtyper.

”Vi er glade for at støtte dette projekt, der er med til at sikre implementeringen af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, og som er med til at klimasikre levestederne for den truede klokkefrø, siger kontorchef Søren Oldenburg fra Miljøstyrelsen.

Et af klokkefrøernes truede ynglevandhuller på Knudshoved. Foto: MST.Et af klokkefrøernes truede ynglevandhuller på Knudshoved. Foto: MST.

Begejstret godsejer

”Den store opbakning, vi har fået fra EU og Miljøstyrelsen, viser hvor vigtigt det her projekt er. Vi får nu etableret et helt unikt naturområde på et i forvejen helt unikt sted. Det er et kæmpe stort skridt i den rigtige retning mod at gøre Vordingborg Kommune til en grønnere kommune og samtidig gøre en forskel for biodiversiteten og de mange truede arter i området. Og samtidig forbedrer vi publikums muligheder for at opleve området ved at etablere et fugleskjul, afmærkede stisystemer og en ny parkeringsplads med borde og bænke” siger Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed.

Familien Tillisch er også begejstrede for, at projektet nu er en realitet. ”Vi har nu i over to år været i dialog med kommunen om projektet, og det er derfor fantastisk, at det nu er lykkedes at realisere projektet”. ”Tillisch-familien har i generationer passet på naturen på Knudshoved, men nu tager vi et kvantespring for varig sikring af naturværdierne og herunder selvfølgelig klokkefrøen ”, siger godsejer Peter Tillisch.

Projektområdet på i alt 280 hektar.
Projektområdet på i alt 280 hektar. 

 

Fakta om projektet

Klokkefrøen på Knudshoved er truet fordi dens yngle-vandhuller ødelægges af saltvand som følge af hyppigere havvandsstigninger. I projektet etableres derfor 25 klimasikre vandhuller på højbundsjorden i området.

Udover Miljøstyrelsen er Amphi Consult Sjælland og den tyske naturfond Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein partner i projektet. Amphi Consult Sjælland primært stå for biologisk rådgivning arbejde med projektets opdræts- og udsætningsprogram for padder og krybdyr. Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein bidrager med indsatser i Schleswig og sikrer international erfaringsudveklsing i projektet.

EU’s LIFE pulje bidrager med knap 23 mio kr og  Miljø- og Fødevareministeriet ved Miljøstyrelsen med cirkaover 13 mio kr. Amphi Consult Sjælland og projektets tyske partner Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein bidrager med knap 1,4 mio kr og Vordingborg Kommune med 375.000 kr.

En væsentlig del af projektsummen går til Rosenfeldt Gods for at opgive dyrkningsretten på landbrugsarealerne. Godset beholder ejerskabet af jorden. En tinglyst klausul sikrer, at arealet permanent overgår til naturformål. Den øvrige projektsum går til bl.a. anlægsarbejder, indkøb af dyr m.m., publikumsfaciliteter, projektadministration m.m.

Sammen med den eksisterende natur på spidsen af Knudshoved bliver det nye samlede naturområde på over 280 hektar. Galloway-kreaturer og vildheste vil blive udsat i området.

Projektet skydes i gang fredag den 11. oktober på Knudshoved Odde