Nye nøgletal for vandselskaberne

14-10-2019
Vand i hverdagen

Danske spildevandsselskaber og vandforsyninger har bidraget til performancebenchmarking

Hvordan klarer danske drikkevands- og spildevandsselskaber sig inden for forsyningssikkerhed, miljø og klima?

Det kan man se i dette års samlede præsentation af nøgletal for danske drikkevands- og spildevandsselskaber. Resultatet præsenteres i et interaktivt værktøj på mst.dk - Se dette link

Miljøstyrelsen har samlet data fra 2018 fra i alt 327 vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og som har indberettet til benchmarkingen.

I analysen af vandselskaberne kan man blandt andet læse, at:

  • Drikkevandsselskabernes forsyningssikkerhed er forbedret i forhold til 2017, idet hver husstand i gennemsnit var uden vand i 13 min, hvor det ikke var varslet 48 timer forinden. Det tilsvarende tal i 2017 var 16 min. Vandafbrydelserne kan fx være på grund af brud på vandledningerne. I gennemsnit havde drikkevandsselskaber 0,8 brud pr. km vandledning, hvilket er uændret i forhold til 2017.
  • Vandkvaliteten måles ved antallet af hændelser med mikrobiologiske overskridelser af kravværdierne. Det vil sige, at måling af pesticider og andre miljøfremmede stoffer indgår ikke i performancebenchmarkingen. Antallet af hændelser med mikrobiologiske overskridelser er faldet fra 1,34 overskridelser per mio. m3 vand i 2017 til 0,89 overskridelser per mio. m3 vand i 2018. Hvis man derimod ser på det korrigerede antal hændelser er situationen omvendt. Andelen af prøver der overholder kravene er steget med 1,2 procentpoint fra 2017 til 2018, og ligger på 97,5 %
  • Drikkevandsselskabernes vandtab var i 2018 uændret i forhold til 2017. Det gennemsnitligt vandtab var på 6 % af den udpumpede vandmængde eller 1 m3 pr. km vandledning pr. døgn.
  • Spildevandsselskabernes forsyningssikkerhed er stort set uændret i 2018 i forhold til 2017. Der blev i 2018 registreret 0,64 afløbsstop pr. km ledning.
  • Renseanlæggenes udledningskvalitet er forbedret marginalt for så vidt angår udledning af kvælstof. Vandkvaliteten med hensyn til BI5 er derimod forbedret fra 3,92 mg BI5/l i 2017 til 3,45 mg BI5/l i 2018 som gennemsnittet af selskabernes udløbskoncentration
  • Spildevandsselskaberne har forbedret selvforsyningsgraden for energiforbruget fra 53 % til 68 %, dvs. selskaberne producerer 2/3 af den mængde energi de forbruger. Nogle renseanlæg producerer mere energi end de forbruger. 

Benchmarkingen sker på baggrund af selskabernes indberetning om deres performance inden for sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. I alt 218 drikkevandsselskaber og 109 spildevandsselskaber har medvirket. Benchmarkingen kan bruges til dialog mellem vandselskaberne, kommunerne og andre interessenter.