Notat om kilder til 1,2,4-triazol i miljøet

14-11-2019
Pesticider Biocider

COWI har for Miljøstyrelsen udført et projekt om, hvilke kilder, der kan være til stoffet 1,2,4-triazol i miljøet, med særlig fokus på grundvand. 1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt fra flere af de azol-fungicider, der bl.a. anvendes i landbruget.

Projektet er udført, fordi der i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er blevet analyseret for 1,2,4-triazol i grundvand og drænvand. På tre af VAP-lokaliteterne er der målt høje baggrundsværdier af 1,2,4-triazol, hvilket har ført til et behov for at undersøge, om der er andre kilder til 1,2,4-triazol i miljøet, særligt i grundvand, end fra anvendelsen af azol-fungicider.

Baseret på de informationer, som COWI har indsamlet, ser det ud til, at azol-pesticider anvendt i landbruget udgør den største potentielle kilde til 1,2,4-triazol i grundvand. Særligt har anvendelsen af herbicidet amitrol været en stor kilde til 1,2,4-triazol i miljøet. Amitrol var på markedet fra 1958 til 1989, om nutidens fund af 1,2,4-triazol i grundvand skyldes den tidligere anvendelse af amitrol er ukendt. Ligeledes har anvendelse om efteråret af azolmidler tidligere udgjort en særlig risiko for udvaskning. Efter 2014 har denne anvendelse været forbudt.

Lokalt kan anvendelsen som biocid være en kilde. Naturlig dannelse kan måske være en væsentlig kilde, men der er på nuværende tidspunkt ringe viden herom. Desuden viste en søgning i REACH databasen at der er registreret 92 stoffer i REACH hvor 1,2,4-triazol indgår i navnet.  Grundige undersøgelser i produktregisteret og SPIN registeret har ikke kunnet afkræfte, at nogle af disse stoffer kan have en anvendelse, der kan giver ophav til 1,2,4-triazol i landbrugsjord.

Problematikken omkring de høje baggrundsværdier af 1,2,4-triazol på VAP-lokaliteterne undersøges i øjeblikket nærmere i et projekt, hvor GEUS har fået midler til et forskningsprojekt under Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet, hvor der bl.a. ses på kilder til 1,2,4-triazol. I Miljøstyrelsen følger vi 1,2,4-triazol tæt. Vi har bl.a. afsluttet en screening for stoffet i grundvandsovervågningen. Desuden er det nu et krav, at alle vandværker tester for stoffet i drikkevand. GEUS har i marts 2019 opgjort, at 1,2,4-triazol sjældent er påvist i boringskontrollen med fund i kun 12 ud af 1.373 undersøgte indvindingsboringer (0,9%), og der er ingen overskridelser af kravværdien for drikkevand.

Se rapporten fra COWI her.