Dispensation fra lukkeperioden for udbringning af fast organisk gødning på lerjord frem til 30. november 2019

22-11-2019
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord med jordklassificering JB 5-11 i perioden 22. november til 30. november 2019.

Lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriet modtog den 12. november 2019 en anmodning fra Landbrug & Fødevarer om dispensation fra den såkaldte lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald. Dispensationsanmodningen er begrundet med den våde sommer og sensommer, der giver vanskelige vilkår for efterårsarbejdet i markerne.

Reglerne om lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 11 (bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning). Ifølge bestemmelsen må der i perioden fra 15. november til 1. februar ikke udbringes bl.a. fast husdyrgødning og fast affald.

Meddelelse af dispensation

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord frem til den 30. november 2019 kan ske uden at få væsentlig indvirkning på miljøet og har på den baggrund meddelt dispensation fra lukkeperioden. Dispensationen omfatter alene udbringning af fast husdyrgødning og fast affald i lerjordsområder med jordklassificering JB 5-11 i perioden 22. november til 30. november 2019. På sandjord vurderes det mest hensigtsmæssigt, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald udsættes til efter den 1. februar. Derfor er der ikke meddelt dispensation for sandjord.

En udnyttelse af dispensationen på lerjord forudsætter, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, at den faste organiske gødning kan udbringes forsvarligt og nedbringes efter reglerne. En udskydelse af fristen for udbringning må derfor ikke føre til udbringning af gødning på frossen, vandmættet eller snedækket jord eller på jord, hvor der i øvrigt er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning, og gødningen må kun udbringes i situationer, hvor den kan nedbringes inden for 4 timer.

Screening efter miljøvurderingsloven

Miljø- og Fødevareministeriet har på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 8, stk. 2, nr. 1, vurderet, at dispensation fra lukkeperioden for udbringning af fast organisk gødning på lerjord frem til 30. november 2019 ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. I denne vurdering er der især lagt vægt på, at det kolde vejr begrænser frigivelsen af det organisk bundne kvælstof (mineralisering) og dermed risikoen for udvaskning af nitrat særligt på lerjord, hvor udvaskningen er mindre end på sandjord.