Den årlige rapport om test af udvaskning af pesticider til grundvand er klar

14-11-2019

Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er klar. For nogle af de testede stoffer er der fund over kravværdien, men rapporten giver ikke anledning til nye begrænsninger af de testede godkendte pesticider.

Den nye VAP-rapport beskriver test af 24 stoffer. For to af stofferne er der gjort et enkelt fund over kravværdien, mens der for stoffet 1,2,4-triazol er gjort flere fund over kravværdien. Rapporten giver dog ikke anledning til nye begrænsninger af de testede godkendte pesticider, da forskerne stadig mangler at afklare, hvor stor en andel af udvaskningen af 1,2,4-triazol, der kan relateres direkte til de aktuelle sprøjtninger på markerne.

VAP-rapporten samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, hvordan og hvorvidt godkendte pesticider siver ned gennem jorden mod grundvandet. I systemet testes udvaskningen, når midlerne anvendes i overensstemmelse med den godkendelse, der er givet af Miljøstyrelsen.

I perioden fra midten af 2015 til midten af 2017 er der testet 24 stoffer; seks pesticider og 18 nedbrydningsprodukter på fem testmarker forskellige steder i Danmark. For 21 af stofferne er kravværdien for grundvand ikke overskredet, mens der for to af stofferne i hhv. 2016 og 2015 har været et enkelt fund over kravværdien. Som tidligere vist drejer det sig dels om glyphosat, hvor der i 116 grundvandsprøver er fundet glyphosat over kravværdien i én prøve, og dels om et nedbrydningsprodukt fra svampemidlet fludioxonil. Nedbrydningsproduktet fra fludioxonil er fundet over kravværdien i en enkelt prøve ud af 160 grundvandsprøver.

I begge tilfælde er der tale om fund i enkeltstående prøver, og stofferne findes ikke i de efterfølgende målinger og i prøver udtaget fra andre dybder. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af stofferne ikke fører til uacceptabel udvaskning, hvis de fastsatte begrænsninger overholdes.

For et enkelt stof er der gjort fund over kravværdien i flere prøver. Der er tale om stoffet 1,2,4-triazol, der er et nedbrydningsprodukt fra forskellige azol-svampemidler, som er brugt i landbruget. Der er i VAP testet for 1,2,4-triazol siden 2014 ved anvendelse af et azol-svampemiddel med aktivstoffet tebuconazol.

Ifølge forskerne fra GEUS og Aarhus Universitet tyder resultaterne på, at andre kilder end de pesticider, som er sprøjtet på VAP-markerne i forbindelse med testene, bidrager til forekomsterne af 1,2,4-triazol. Stoffet 1,2,4-triazol findes nemlig i vandprøver udtaget inden testen af tebuconazol startede. Ligeledes findes 1,2,4-triazol på enkelte testmarker i det grundvand, der strømmer fra højere liggende nabomarker ned i nogle af boringerne på VAP-markerne.

Problematikken omkring de høje baggrundsværdier af 1,2,4-triazol på VAP-markerne undersøges i øjeblikket nærmere i et projekt, hvor GEUS har fået midler under Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram. Forskerne undersøger også, om sprøjtning med andre azoler - epoxiconazol, prothioconazol, og propiconazol - kan resultere i udvaskning af 1,2,4-triazol fra VAP-markerne.

COWI har for Miljøstyrelsen desuden udført et projekt om hvilke kilder, der kan være til stoffet 1,2,4-triazol i miljøet, med særlig fokus på grundvand. Baseret på de informationer, som COWI har indsamlet, ser det ud til, at azol-pesticider anvendt i landbruget udgør den største potentielle kilde til 1,2,4-triazol i grundvand.

COWI rapporten kan læses her

Stoffet 1,2,4-triazol kan bl.a. stamme fra pesticider, der har været anvendt siden 1958 i landbruget. Der er i 2014 lagt væsentlige restriktioner på landbrugets anvendelse af azol-pesticider, som nedbrydes til 1,2,4-triazol. Det er den nye anvendelse, som pt. testes i VAP.

I Miljøstyrelsen følger vi 1,2,4-triazol tæt. Vi har bl.a. afsluttet en screening for stoffet i grundvandsovervågningen og alle vandværker tester nu for stoffet i drikkevand. GEUS har i marts 2019 opgjort, at 1,2,4-triazol sjældent er påvist i boringskontrollen med fund i kun 12 ud af 1.373 undersøgte indvindingsboringer (0,9%), og der er ingen overskridelser af kravværdien for drikkevand.

Baseret på det samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af tebuconazol og de øvrige godkendte azol-svampemidler ikke fører til uacceptabel udvaskning af 1,2,4-triazol, hvis de fastsatte begrænsninger overholdes.

VAP rapport kan læses her

For yderligere information kontakt venligst: Kontorchef Maria Sommer Holtze på 22 35 14 58.