Vejledning om beskyttelse af drikkevandet i høring

11-03-2019
Vand i hverdagen Vandmiljø

Nyt udkast til vejledning hjælper kommunerne med at gennemføre beskyttelsen af drikkevandet i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Boring efter drikkevand. Arkivfoto: Vandcenter Syd

Hvordan og på hvilket grundlag skal kommunerne beskytte grundvandet omkring vandboringerne, sådan som et politisk flertal besluttede lige efter nytår?

Det spørgsmål kan man finde svar på i en ny vejledning fra Miljøstyrelsen, som nu sendes i offentlig høring til den 5. april 2019.

Vejledningen beskriver, hvordan beskyttelsesindsatsen kan gennemføres i praksis. For eksempel gennem frivillige aftaler eller ved brug af påbud, samt sammenhængen mellem indsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder og den øvrige indsats for beskyttelse af drikkevandsressourcen.

Se vejledningen på høringsportalen

Vejledningen henvender sig primært til kommuner og vandforsyninger, som skal foretage de konkrete vurderinger og gennemføre de nødvendige aftaler.

Politisk aftale om beskyttelse af drikkevandet

Aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) vedtog 11. januar 2019 en tillægsaftale, der pålægger kommunerne at vurdere alle de boringsnære beskyttelsesområder for behovet for yderligere indsatser til reduktion af risikoen for forurening med erhvervsmæssig brug af pesticider. Vurderingen skal ske frem til og med 2022, og aftaleparterne opfordrer til, at gennemførslen så vidt muligt sker ved frivillige aftaler.  Der skal ske fuld erstatning for tab via vandtaksten.

Læs pressemeddelelsen: BRED AFTALE BESKYTTER DRIKKEVANDET

Fra grundvand til drikkevand – uden rensning

Vandforsyningen i Danmark bygger på grundvand, der som udgangspunkt skal være så rent, at det alene skal gennemgå en simpel vandbehandling før det kan drikkes. Forebyggelse af forurening er således et bærende princip, som skal lægges til grund, når der er risiko for at menneskelig aktivitet, derunder brug af pesticider, kan føre til forurening af grundvandet.

Hvad er boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Boringnære beskyttelsesområder er en zone omkring alle vandindvindingsboringer til almen vandforsyning, hvor der kan være en relativt ringe fortynding af en eventuel forurening. Der er også relativt kort transporttid og dermed kort tid til at træffe forholdsregler, hvis der skulle ske en forurening. Desuden kan indvindingen i nogen tilfælde i sig selv øge risikoen for forurening.