Tidligere brug af træbeskyttelse og maling mistænkt for at forurene grundvandet

04-03-2019

Ny undersøgelse af drikkevandsboringer i hele landet viser mange fund af stoffet DMS.

Arkivfoto. Drikkevandsboring på Fyn. Foto: MST.

Miljø- og fødevareministeriet besluttede i maj måned 2018 at igangsætte screening for stoffet DMS (N,N-dimethylsulfamid) i grundvands-overvågningen. Det skete på baggrund af fund af DMS i HOFORs indvindingsområde.

Kontrol af DMS blev desuden obligatorisk for vandforsyningerne fra 1. juli 2018. Resultaterne af screeningen i grundvandsovervågningen er afrapporteret og Folketinget er orienteret i februar 2019.  

Den gennemførte kontrol af danske drikkevandsboringer viser indhold af stoffet DMS i mere end hver fjerde undersøgte boring. Styrelsen for Patientsikkerhed har dog vurderet, at det ikke udgør en sundhedsmæssig risiko at indtage drikkevand, der indeholder DMS i de koncentrationer, der indtil videre er fundet.

Læs rapporten på GEUS hjemmeside

Vandforsyningerne blev samtidig med DMS pålagt at føre obligatorisk kontrol med stoffet 1,2,4-triazol. Men 1,2,4-triazol blev kun sjældent fundet i kontrollen, og der er ingen overskridelser af kravværdien for drikkevandet.

Fund hovedsageligt i bynære områder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har samlet data fra danske vandværker, og boringskontrollen viser fund af DMS i 30,7 procent af de undersøgte indtag. Og i 8,2 procent af boringerne er fundene over den såkaldte kravværdi.

Miljøstyrelsen vil nu gennemgå GEUS’ analyse og fortsætte med at undersøge en eventuel sammenhæng til biocidanvendelser. Fundene er hovedsageligt i bynære områder. Det tyder på, at kilden kan være tidligere tiders brug af træbeskyttelse og maling.

DMS er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra to forskellige moderstoffer. De to moderstoffer, tolyfluanid og dichlofluanid, har været anvendt som biocid, bl.a. i træbeskyttelse og maling. Desuden har tolylfluanid været anvendt som pesticider til en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter.

DMS bruges ikke længere som pesticid

Efter 2007 har stofferne  ikke været brugt som pesticider, og de bruges heller ikke længere i træbeskyttelsesmidler mod svamp. Danmarks Farve- og Limindustri har oplyst, at deres medlemmer heller ikke længere bruger stofferne i maling. Ligeledes oplyser Dansk Erhverv, at deres importører ikke har kendskab til, at stoffet anvendes i produkter på det danske marked.

Miljøstyrelsen vil informere forbrugerne om, at de bør få ryddet op blandt gamle træbeskyttelsesmidler og få dem afleveret på genbrugsstationen. Gamle midler kan udgøre en risiko for forgiftninger ved uheld, muligvis en risiko for miljøet, hvis brugsanvisningen ikke er baseret på opdateret viden – og så virker de ofte dårligere, da den kemiske blanding ændres over tid.

Yderligere oplysninger

Charlotta Wallensten

Kontorchef
Pesticider og biocider