Ny kortlægning af kommunale affaldsordninger

12-03-2019

Kommunerne går meget forskelligt til opgaven med at indsamle og sortere husholdningernes affald.

Affaldscontainere i Kolding Kommune. Arkivfoto: Colourbox.

En ny kortlægning fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at der er store forskelle på de kommunale ordninger for håndtering af organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal fra husholdningerne.

Ser man for eksempel på plastikaffald har mange kommuner det til fælles, at de henter plastikaffald hos borgerne. Men der er store forskelle på, hvordan borgerne skal sortere.

Hos nogle kommuner skal borgerne sortere plastikaffaldet i sin egen spand eller rum. I andre kommuner skal man lægge plastikaffald i den samme spand som metalaffaldet. Andre steder indsamles kun det hårde plastikaffald hos borgerne, for eksempel indsamlet sammen med glas- og metalaffald. Nogle kommuner indsamler også det bløde plastikaffald, for eksempel indsamlet sammen med papir- og papaffald.

Kortlægningen viser også, at der er sket en stigning i antallet af kommuner, der har etableret indsamlingsordninger, blandt andet for kildesortering af organisk affald. Antallet er fra november 2017 til december 2018 steget fra 31 til 40 kommuner.

-Vi skal genanvende mere affald, så det er en god nyhed, at flere og flere kommuner nu etablerer indsamlingsordninger. Men der er også forskel på ordningerne fra kommune til kommune. I regeringens strategi for cirkulær økonomi er fokus på at øge genanvendelsen af affald blandt andet ved lave vejledninger, der skal understøtte en mere ensartet indsamling af affald hos borgerne på tværs af landets kommuner, siger kontorchef Anne Kamstrup fra Miljøstyrelsen.

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet: HUSHOLDNINGSAFFALD SKAL INDSAMLES OG SORTERES ENS I HELE LANDET

I samarbejde med kommunerne, interesseorganisatio­ner og erhvervslivet er Miljø- og Fødevareministeriet i gang med at udarbejde branchefælles standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger til kommunerne.

Kortlægning er gennemført af Affaldskontoret ApS i perioden november til december 2018 via telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i kommunerne. Kortlægningen viser status pr. 31. december 2018.

Læs den nye opgørelse over kommunernes affaldsordninger