Der er sat kroner på belastningen fra fluorerede stoffer

21-03-2019

Et projekt finansieret af Miljøstyrelsen, Nordisk Ministerråd og Kemikalie-inspektionen i Sverige sætter tal på, hvor store omkostninger fluorerede stoffer har for samfundet.

Fluorerede stoffer vurderes at relatere sig til et stort antal sundhedseffekter. For nogle af stofferne drejer det sig om leverskader, forringet immunforsvar, nedsat fertilitet, fosterskader og kræft. Stofferne har derfor været i fokus i mange år.

En ny rapport har forsøgt at beregne antallet af børn der som følge af moderens udsættelse for stofferne fødes med for lav fødselsvægt og antallet af børns ekstra feberdage som følge af forringet immunforsvar. Rapporten har også sat tal på omkostningen som følge af forøget dødsrisiko.   

Alene forøget dødelighed som følge af belastningen af stofferne skønnes i Norden at svare til et samfundsmæssigt tab på mellem 21 og 35 milliarder danske kroner hvert år. Det er prisen for de beregnede 750 til 1.200 årlige dødsfald, der bl.a. sker som følge af forhøjet blodtryk. På europæisk niveau skønnes de ekstra dødsfald at koste 52-84 milliarder euro.

Rundt omkring i verden er der allerede brugt flere milliarder kroner på at opgradere drikkevandsbehandling og på at fjerne eller oprense jord som er forurenet med fluorerede stoffer. Trods store usikkerheder vurderer forfatterne bag rapporten, at et sandsynligt skøn for de samlede miljørelaterede omkostninger på europæisk niveau er 10 til 20 milliarder euro. Heraf vurderes omkostningerne i Norden til at stå for 5-10 milliarder kroner.

Rapporten er udgivet af Nordisk Ministerråd og er produceret af konsulenter fra firmaerne Milieu og EMRC. Arbejdet blev fulgt af en styregruppe bestående af repræsentanter for KemI i Sverige, Miljøstyrelsen i Danmark og Miljømyndighederne i Norge og Island.

For yderligere information kontakt venligst:

Link til nyhed på Nordisk Ministerråds hjemmeside