Ny rapport om konsekvenser ved øget genanvendelse af husholdningsaffald

07-02-2019
Affald

Miljøstyrelsen offentliggør Miljøprojekt nr. 2059, som ser på de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser ved øget genanvendelse af husholdningsaffald

Rapporten præsenterer livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved øget genanvendelse med udgangspunkt i 11 scenarier. De 11 scenarier adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige sorteringsvejledninger, indsamlingsudstyr, transportmønstre og anlægstyper. I scenarierne ses der på fraktionerne papir, glas, småt pap, metal, plast og organisk affald.

Rapporten er en opdatering af Miljøprojekt nr. 1458, og den indeholder en detaljeret analyse af konsekvenserne for miljø og økonomi ved de forskellige scenarier. Den overordnede konklusion er, at der ikke er store forskelle hverken miljømæssigt eller samfundsøkonomisk på de syv scenarier, der specifikt udsorterer organisk affald, hvilket er et EU-krav senest fra udgangen af 2023, og som bidrager væsentligt til opfyldelse af EU’s mål for genanvendelse af kommunalt affald.

Rapporten skal benyttes i Miljø- og Fødevareministeriets udarbejdelse af en ny national affaldsplan samt bistå i arbejdet med udmøntningen af den politiske aftale om Cirkulær Økonomi.

Læs rapporten her: På vej – mod øget genanvendelse af husholdningsaffald (livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering)