Råstofindvinding i fællesområder 3. kvartal 2019

20-12-2019
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 3. kvartal 2019

Opgørelsen viser indvundne mængder for hvert kvartal i 2019, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder.

Se opgørelsen via nedenstående link: 

Oversigt over fællesområder 3. kvartal 2019 

Miljøstyrelsen har pålagt tilladelsesindehavere at fremsende specifikke oplysninger vedrørende indvindingsaktivitet i følgende områder, da den totale restmængde er begrænset:

502-AA Hesbjerg Grund
502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
510-DA Femø
520-FA Gyldenløves Flak Syd
542-QA Lyø Sand
554-AA Skovshoved
568-AA Rødbyhavn

I område 506-NA Moselgrund er restmængden relativt lille i forhold til områdets aktuelle indvindingsaktivitet igennem de seneste kvartaler.

I område 510-EA Karrebæksminde er der sendt meddelelse ud til tilladelsesindehaverne om, at den årlige fyldsandsrestmængde er opbrugt, og der derfor ikke kan indvindes materiale, der skal anvendes til opfyldning i området i resten af 2019. Der kan dog indvindes af den nye årsmængde fra d. 1. januar 2020.

I område 526-EA Bakkegrund Nord er den tilladte fyldsandsmængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes materiale til anvendelse til opfyldning i området.

I område 542-FA Stokkebæk Flak er fyldsandsrestmængden pt. kun 1.230 m3 iflg. Miljøstyrelsens oplysninger.

Område 562-JC Jyske Rev F er udlagt som fællesområde med en tilladelsesmængde på 5 mio. m3 i alt, og 500.000 m3 pr. år. Primærtilladelsen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, og såfremt man ønsker at indvinde af den udlagte mængde, skal der søges om tilladelse til indvinding i fællesområdet.

I område 564-BA Rønne Banke Syd er den tilladte mængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes i området. Miljøstyrelsen har ikke modtaget ansøgning om ny mængde til området.

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde. Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.