Ny bekendtgørelse om udpegning drikkevandsressourcer

20-12-2019

1. januar 2020 træder ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i kraft.

Miljøministeren har nu vedtaget bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 1153 af 18. november 2019 med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2020. Denne følger op på bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

De gældende områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS, og Danmarks Arealinformation efter ikrafttrædelsen.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation. Høringsnotat kan ses på Høringsportalen.