Miljøstyrelsen modtager kritik fra Rigsrevisionen

06-12-2019
Pesticider

Miljøstyrelsen har modtaget kritik fra Rigsrevisionen vedrørende administrative fejl og mangler i den tidligere forvaltning af pesticider. Miljøstyrelsen anerkender kritikken. Ingen af de påpegede fejl har medført en sundhedsrisiko.

Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens overvågning af grundvand og forvaltningen af dispensationer til pesticider. Miljøstyrelsen anerkender Rigsrevisionens kritik og understreger, at de påpegede fejl ikke har medført sundhedsrisiko.

Miljøstyrelsen ser med stor alvor på, at en beklagelig administrativ fejl har betydet, at et svampemiddel med stoffet captan har været anvendt med dispensation, selvom der har været en potentiel risiko for udvaskning af nedbrydningsprodukter fra captan til grundvandet. Det har dog ikke medført en sundhedsrisiko.

Miljøstyrelsen er allerede i gang med at rette op på fejlene og ser frem til en grundig gennemgang af området. Miljøstyrelsen har et stort ansvar for at sikre, at danskerne med sindsro kan drikke vandet fra hanen i dag og i fremtiden.

Man kan være tryg ved drikkevandet

Rigsrevisionen kritiserer Miljøstyrelsen for ikke at have reageret på en række konkrete advarsler om, at pesticider kunne findes i grundvandet.

Miljøstyrelsen har før informeret om, at der kunne være fulgt hurtigere op på henvendelser om fund af enkelte pesticider. Ingen af stofferne har udgjort en sundhedsrisiko. Miljøstyrelsen har siden 2017 strammet procedurerne op i samarbejde med andre myndigheder og vandforsyningsbranchen. 

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver kommuner og andre myndigheder om de sundhedsmæssige risici ved at drikke drikkevandet ud fra faglige vurderinger af de sundhedsmæssige acceptable niveauer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der for stofferne Desphenyl-chloridazon (DPC) og Dimethylsulfamid (DMS) har været fund over de gældende kvalitetskrav til drikkevandet, men at den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse ikke har været overskredet. Det er derfor Styrelsen for Patientsikkerheds rådgivning til kommuner og andre myndigheder, at alle fortsat trygt kan drikke vand fra hanen.

Fakta: Sådan beskyttes det danske grundvand

  • Danmark har et særligt varslingssystem for udvaskning af pesticider på forsøgsmarker. Tilsvarende findes ikke i andre EU-lande.
  • Danmark har et omfattende overvågningsprogram, der omfatter 1.000 boringer i hele landet. 
  • Miljøstyrelsen gennemfører pt. en såkaldt massescreening for godt 400 stoffer for at sikre en grundlæggende kortlægning af pesticidrester i grundvand og drikkevand. Det er 10 gange så mange stoffer, som man normalt kontrollerer for. Massescreeningen kommer på baggrund af anbefalinger fra det såkaldte Vandpanel med deltagelse af KL, Danske Vandværker, DANVA, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner.
  • Danmark har en række skærpende særkrav på grundvandsområdet, som adskiller Danmark markant fra resten af EU. Godkendelsesordningen i Danmark er langt mere restriktiv end i andre EU-lande. Finder man pesticidstoffer i grundvandet, er det derfor typisk rester fra tidligere tiders anvendelser.
  • I 2013 indførte Danmark en ny afgift på pesticider, som er den højeste i hele EU. Det har ført til et markant fald i belastningen fra pesticider. I Danmark er der desuden etableret den nødvendige lovgivning for, at kommunerne lokalt kan forbyde brug af pesticider, hvis det er nødvendigt for at beskytte drikkevandet

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens presseenhed.