Gebyret for behandling af sager om import og eksport af affald stiger pr. 1. januar 2020 til 25.154 kr.

12-12-2019
Import og eksport af affald

Gebyret justeres pr. 1. januar 2020 for at sikre. at opgaveløsningen og digitaliseringen af området er dækket af gebyrindtægten.

Det er artikel 29 i Transportforordningen (EU’s forordning nr. 1013/2006 om overførsel af affald), som giver mulighed for, at Miljøstyrelsen som kompetent myndighed kan opkræve et administrationsgebyr til dækning af styrelsens omkostninger til behandling af anmeldelser om overførsler af affald og til kontrol med overførsler af affald. Gebyret er fastsat i Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (nr. 1229 af 21/11/2019).

Det følger af Finansministeriets budgetvejledning afsnit 2.3.1.2, at satsen for gebyrer skal fastsættes således, ”[…] at der tilstræbes balance over en løbende 4-årig periode fra og med regnskabsåret”. Det skal én gang årligt vurderes, om omkostningerne skal reduceres eller gebyrsatsen justeres for at sikre balance mellem indtægter og udgifter over den 4-årige periode.

Den seneste opgørelse over faktiske og budgetterede omkostninger til løsning af opgaven har således resulteret i at gebyret justeres pr. 1. januar.

Det er forventningen, at den igangsatte digitalisering af området vil resultere i forenkling af virksomhedernes arbejde med anmeldelserne og give bedre og mere korrekte anmeldelser, samt effektivisere Miljøstyrelsens håndtering af sagerne. I første omgang arbejdes der på udvikling af en digital version af anmeldelsesblanketten, som forventes at blive færdig til test i løbet af 1. halvår af 2020.

Du kan på Miljøstyrelsens hjemmeside læse mere om proceduren for overførsel af anmeldepligtigt affald.

 

The fee for processing cases on shipments of waste increases to 25.154 DKR. The increased fee is valid from January 1, 2020

The fee is adjusted to 25.154 DKR so that the processing of the notifications and the digitalization of the notification process is covered by the fee income.
The increased fee applies from January 1, 2020.

According to article 29 in EU's Regulation 1013/2006 on shipment of waste, it is possible for The Danish EPA as competent authority to charge an administration fee to cover the Agency’s costs in relation to the administrative processing of notifications concerning shipments of waste and to the supervision of shipments of waste.

The fee is stipulated in the Danish Statutory Order on shipment of waste and shipments of used electrical and electronic equipment (no. 1229 of November 21, 2019).

The budget guidance from the Danish Ministry of Finance states in section 2.3.1.2, that the rate of fees must be set in such a way "[…] that a balance is sought over a continuous 4-year period from the start of and including the financial year".

Once a year, it must be assessed whether the costs should be reduced or the fee rate should be adjusted to ensure a balance between income and expenditure over the 4-year period.

The latest assessment of actual and budgeted costs for the administrative processing of the notifications and the supervision of shipments of waste has resulted in an adjustment of the fee that applies from January 1, 2020.

The digitalization of the notification process is expected to result in simplification of the companies' work on the notifications and to provide better and more accurate notifications, as well as more efficient processing of the cases by the Danish EPA. Initially, work is in progress on the development of a digital version of the notification form, which is expected to be completed for testing during the first half of 2020.