Massescreening af pesticider i grundvand sættes i gang efter EU-udbud.

22-08-2019

Der skal nu screenes for langt flere pesticider i det danske grundvand end tidligere. Leverandøren til de kemiske analyser er fundet efter EU-udbud.

Nu igangsættes massescreeningen, som er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 på anbefaling fra pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet. Det er Eurofins, der skal foretage de kemiske analyser i forbindelse med en kommende massescreening af pesticider i grundvand i 2019. Dette er besluttet på baggrund af et EU-udbud, der er afviklet hen over sommeren.

Der er tale om en massescreening med mulighed for screening af cirka 350 nye pesticidstoffer, der ikke tidligere er målt for. Stofferne er enten aktivstoffer fra pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf. Ved en screening måles der for stofferne i udvalgte overvågningsboringer i hele landet. Screeningen er planlagt udført i 250 ud af de omtrent 1.000 overvågnings-boringer. I forbindelse med det egentlige overvågningsprogram, der gennemføres årligt, måles der for yderligere i alt 41 pesticidstoffer.

Formålet med screeningen er at få et første billede af, om der er andre pesticidstoffer, der bør indgå i vandforsyningernes boringskontrol eller i det generelle overvågningsprogram.  Der vil i screeningen for langt de fleste stoffer blive målt ned til en koncentration på 0,02 mikrogram pr. liter og ikke 0,01 mikrogram pr. liter, som er analysekravet for vandforsyningernes kontrol i dag.

Kravet til detektionsgrænse er valgt, da der endnu ikke findes færdigudviklede analysemetoder for alle stoffer med højere analysekvalitet. Kvalitetskravet for pesticidstoffer i drikkevand er generelt 0,1 mikrogram pr. liter, og kravet til detektionsgrænsen er derfor betydeligt lavere end kvalitetskravet.

Det forventes, at de endeligt kvalitetssikrede analyseresultater vil kunne offentliggøres i begyndelsen af 2020.