Lille fremgang for sjælden fisk

26-04-2019
Natur NOVANA Vandmiljø

For første gang i mange år er der kommet flere snæbel i de sønderjyske vandløb. Men den sjældne fisk er fortsat meget sårbar.

Laksefisken snæbel lever kun i Danmark. Foto: Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens nye overvågning viser, at der i løbtet af de seneste fire-fem år er kommet i alt 461 flere snæbel i Ribe Å, mens der er kommet 463 flere snæbel i Vidå.

-Snæblen er fortsat en sart og sårbar fisk, men det ser ud til, at det nu trods alt går den rigtige vej, siger forstfuldmægtig Ejgil Andersen fra Miljøstyrelsen. 

Ribe Å og Vidå er de to eneste vandløb med egentlige bestande af snæbel. 

LÆS NYHEDEN: Danmarks mest sjældne laksefisk eftersøges

Store investeringer i naturen

Siden 00'erne er der brugt millioner af kroner på at fjernet spærringer og genslynge snæblens åer. Det resulteret i nye 130 kilometer vandløb, hvor snæblen kan gyde, og 470 hektar vådområder, som kan have betydning for opvæksten af snæblens yngel.

-Havørred og laks og lampret og mange andre arter har kvitteret meget tydeligt på naturgenopretningen, men det var som om at snæblen i første omgang tøvede og ikke rigtigt kom med, siger Ejgil Andersen.

Læs nyhed om snæbel på DR.dk

Da genopretningen var færdig lavede man et bestandsestimat i 2013 på kun omkring 3.000 snæbler. Den nye overvågning tyder på, at bestanden nu er på knap 4.000 snæbler.

-Vi ved meget lidt om, hvor snæblen yngler og vokser op, men det ser ud som om, at naturen selv har fundet ud af det, så der nu for første gang i årtier kan spores en forsigtig fremgang for snæblen, siger Ejgil Andersen.

Snæbel er fortsat sårbar

Overvågningen viser, at der i Ribe Å findes i alt 790 snæbel. Det er en fremgang på 140 procent i forhold til den seneste tælling i 2013. Snæbelbestanden i Ribe Å er fortsat meget lille og sårbar, vurderer Miljøstyrelsen.

I Vidå er der nu i alt 3.143 snæbel, hvilket er en fremgang på 17 procent i forhold til tællingen i 2014. Snæbelbestanden i Vidå vurderes stadig som sårbar, men ikke akut truet.

De nye tal for gydebestanden er beregnet ud fra antallet af fisk, der blev fundet i vandløbene i efteråret 2018 og foråret 2019.

Tæt overvågning i de kommende år

Miljøstyrelsen vil fremover vurdere snæbelbestanden hver andet år, næste gang i efteråret 2020. Der gennemføres kun tællinger hvert andet år for ikke at forstyrre de sjældne fisk unødigt.

17 procent af de fundne snæbel havde skader på kroppen fra sandsynligvis skarv, gedde eller odder.

 

Bestand 2013/2014

Bestand  2018

Ændring

Vidå

 2680

3143

463

Ribe Å

329

 790

461

Oversigt over størrelsen af gydebestanden af snæbel i 2013/2014 og i 2018

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Fakta om snæbel

Snæbel er en udryddelsestruet laksefisk, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Den findes i dag kun i egentlige bestande i to vandløb i Sønderjylland. Danmark har derfor en særlig forpligtigelse til at sikre snæblens overlevelse. I 80'erne gennemførte man et storstilet udsætningsprojekt, hvor omkring to millioner kunstigt opdrættede snæbler i løbet af knap 10 år blev sat ud i vandløbene. Det bragte kortvarigt ynglebestanden op på 50-75.000 ynglende snæbler. Der er gennem de sidste 30 år brugt cirka 150 mio. kr. på at genoprette naturen omkring snæblens levesteder. Genopretningen af naturen har gavnet flere arter, som havørred, laks og lampret, men indtil nu har snæblen kun vist en lille fremgang. 

Læs mere om snæbel

 

Yderligere oplysninger:

Ejgil Andersen

forstfuldmægtig