Nyt overblik over naturfredninger

27-09-2018
Natur Friluftsliv

Antallet af fredninger, der passer ind i internationale kategorier for naturbeskyttelse, er skrumpet betydeligt. Det er resultatet af IUCN-Danmarks gennemgang af danske fredninger.

Fredningen af Råbjerg Mile lever op til IUCN's krav for beskyttet natur. Foto: Lars Gundersen.

378 fredede områder.

Det tal vil Miljøstyrelsen fremover bruge, når man indberetter danske beskyttede naturområder til EU og FN. Her kommer de danske fredninger i selskab med berømt natur som Yellowstone Nationalpark i USA og Serengeti National Park i Tanzania.

Det nye tal er resultatet af en gennemgang af landets naturfredninger, som IUCN-Danmark har lavet for Miljøstyrelsen. IUCN-Danmark har tjekket, hvor mange danske fredninger, der lever op til IUCN’s internationale kriterier for naturbeskyttede områder. Læs mere om IUCN

Se billeder af fredninger på IUCN-listen og nogle, der er røget ud.

Læs IUCN-Danmarks rapport 

Den nu nedlagte By- og Landskabsstyrelse vurderede, at 1843 fredninger levede op til IUCN’s kriterier.

-Den nye gennemgang er lavet ud fra skrappe kriterier, som man bruger internationalt. Kun fredninger, hvor man arbejder aktivt med naturbeskyttelse, vil fremover blive talt med i statistikken, når vi indberetter til EU og FN. Fredninger af landbrugslandskaber, gravhøje, alléer, storslåede udsigter, kirkeomgivelser eller fredninger med rekreative formål er også gode og vigtige fredninger, men de skal ikke længere tælles med, når man taler naturbeskyttelse i international målestok, siger kontorchef Lisbet Ølgaard, Miljøstyrelsen.

Mange landskabsfredninger kan ikke tælles med

IUCN-Danmark har blandt andet lagt vægt på, at der skal være et betydeligt naturindhold af dyr og planter eller særlig geologi i fredede landskabsområder. Det har bragt denne type fredninger ned på 111. Tidligere medregnede man næsten 1600 landskabsfredninger ved internationale indberetninger.

Se listen med alle de fredninger IUCN-Danmark har vurderet (pdf)

 Se listen med alle de fredninger IUCN-Danmark har vurderet (Excel-regneark)

Antallet af IUCN-fredninger er også reduceret, fordi IUCN i 2013 indførte et nyt krav om, at der skal foreligge en offentligt tilgængelig plejeplan og ske en forvaltning af de fredede områder.

Opgaven med at gennemgå de danske fredninger blev besluttet i foråret 2018, efter at der var sat spørgsmålstegn ved, om alle de danske fredninger var indberettet korrekt til EU og FN.

LÆS NYHEDEN: International organisation skal nærstudere fredninger 

Miljøstyrelsen skal i marts 2019 bruge de nye tal for fredninger, når man indberetter beskyttede områder til EU og FN.

IUCN-fredningerne før og nu 

De danske IUCN-fredninger er blevet fordelt til kategorier som naturreservater, beskyttet landskab eller habitatområde. Nedenfor kan man, se, hvordan de 378 IUCN-fredninger fordeler sig på de forskellige kategorier. I parentensen er anført det tal, som By- og Landskabsstyrelsen tidligere brugte. 

Naturreservater, nu: 5 (før: 6)
Vildmarksområder, nu: 0 (før: 7)
Nationalparker, nu: 3 (før: 9)
Naturmonumenter, nu: 16 (før: 20)
Habitat/artsforvaltningsområder, nu 242 (før: 204)
Beskyttet landskab, nu: 111 (før: 1597)
Beskyttet naturområde med ressourceudnyttelse, nu: 1 (før:0)

FAKTA: Sådan nåede IUCN-Danmark frem til tallet

IUCN Danmarks eksperter har tjekket, at hver enkelt fredning lever op til internationalt fastlagte kriterier. En fredning skal opfylde følgende grundlæggende kriterier for at kunne indpasses i IUCNs kategorisystem:

  1. Klart geografisk defineret
  2. Anerkendt som beskyttet
  3. Afsat til beskyttelse
  4. Forvaltet via plejeplaner, driftsplaner eller på anden vis
  5. Baseret på lovgivning eller andre effektive midler
  6. Opnåelse af langsigtet beskyttelse
  7. Natur i form af biodiversitet, geodiversitet, landskab.
  8. Forbundne økosystemtjenester er i overensstemmelse med beskyttelse. Især friluftsliv og turisme.
  9. Beskyttelse af kulturarv harmonerer med naturbeskyttelse, og sårbar kulturarv er beskyttet.

Fredninger

Fakta: Mange forskellige fredninger

100 års dansk fredningshistorie afspejler sig tydeligt i meget forskelligartede fredninger. Som eksempler på fredninger kan nævnes: Danmarks største sten, Dammestenen (geologisk fredning) – fredet i 1941, helleristningerne på Madsebakke på Bornholm (kulturhistorisk fredning) – fredet i 2011, fredningerne af Saltholm eller Råbjerg Mile (naturområde-fredninger) eller Smidie Kalkgrube (biotop-fredning) fredet i 1978, de cirka 1.700 fredninger af kirkeomgivelser (kulturhistorie) og landskabsfredninger ved Tystrup-Bavelse – fredet i etaper, især i perioden 1957-1972.

LÆS NYHEDEN: Fredninger har mange formål

Yderligere oplysninger

Lisbet Ølgaard

kontorchef
Landskab og Skov