Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

24-10-2018

Miljøstyrelsen har offentliggjort handlingsplan til regulering af støj fra Københavns Lufthavn de næste fem år. Planen indeholder bl.a. tiltag, der har til formål at reducere støjen fra lufthavnen.

Med omkring 30 mio. passagerer er Københavns Lufthavn den største i Norden. De mange flyafgange og ankomster betyder støj i både dag- og nattetimerne. Miljøstyrelsen er myndighed for støj fra afviklingen af flytrafikken i Københavns Lufthavn og skal derfor udarbejde en støjhandlingsplan for lufthavnen hvert 5. år. Støjhandlingsplanen rækker udover de tiltag, der allerede ligger fast som følge af miljøgodkendelsen af lufthavnen.

Nu er Støjhandlingsplan 2018 for Københavns Lufthavn offentliggjort. Planen, der har været i høring tidligere på året, kortlægger støjen og dens virkninger samt beskriver indsatsen overfor støjen.

Tiltag skal bekæmpe støj fra lufthavn
I planen beskrives de foranstaltninger Københavns Lufthavn allerede har indført som følge af kravene i miljøgodkendelsen, eller som lufthavnen planlægger at indføre for at bekæmpe støjen. Som følge af de indkomne svar i høringsperioden har Miljøstyrelsen endvidere anmodet Københavns Lufthavn om at gennemføre yderligere to aktiviteter:

  • Undersøge den eksisterende brug af taxivejene B3 og B4 ved starter på bane 04R – samt en vurdering af mulighederne for at øge brugen af B3 og B4 ved starter, så starterne oftere sker længere nede ad bane 04R, og dermed i lidt større afstand af Store Magleby.
  • Undersøge og redegøre for mulighederne for at anlægge flere støjskærme/støjvolde for generelt at reducere støjbelastningen fra afviklingen af flytrafikken, samt om muligt fra de landbaserede aktiviteter i lufthavnens område.

I forbindelse med støjhandlingsplanen har Miljøstyrelsen med hjælp fra DELTA fået udarbejdet en sammenligning af støjkonturerne fra 2006 med 2016. Det samlede billede viser en lille forbedring i 2016 – mens billedet for natteperioden viser en lidt øget påvirkning sydvest for lufthavnen.

Den nye støjhandlingsplan tager ikke højde for evt. kommende udvidelser af lufthavnens aktiviteter. Hvis en kommende udvidelse betyder ændringer i forhold til forudsætningerne i den gældende miljøgodkendelse, vil det kræve en ny miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen – og som led i denne, vil der kunne stilles støjmæssige krav til indretning og drift.

Se den nye støjhandlingsplan her