Ingen tegn på mikroplastik i drikkevandet

08-10-2018

En ny landsdækkende undersøgelse finder ingen tegn på, at drikkevandet er forurenet med mikroplastik.

Foto: Flickr

I en ny undersøgelse af drikkevand er indholdet af mikroplastik under detektionsgrænsen i 16 ud af 17 vandprøver. En enkelt prøve overskred detektionsgrænsen, men her viste en efterfølgende analyse, at hovedparten af de mikroplast-lignede partikler faktisk bestod af andre stoffer end mikroplast.

Screeningsundersøgelsen er lavet af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen.

Der blev analyseret vandprøver tappet fra vandhaner på 17 lokaliteter fordelt i hele landet. Der blev målt på mikroplast-partikler ned til en størrelse på 0,1 millimeter.

Se rapporten her (PDF)

Når indholdet af mikroplastik er under detektionsgrænsen, er fundet så lille, at det kan skyldes mikroplast fra for eksempel prøvetagningsudstyr i forbindelse med håndtering af prøverne. Detektionsgrænsen er på 0,6 mikroplastpartikel per liter vand.

-Der er ikke noget, der tyder på, at mikroplastik er et problem for drikkevandet i Danmark. Det er billedet, der tegner sig med denne undersøgelse, som er baseret på de bedste, helt nye analysemetoder, der er til rådighed, siger kontorchef Rasmus Moes, Miljøstyrelsen.

Vandprøverne blev tappet direkte fra vandhanerne og stammer både fra private boliger, private arbejdspladser samt private og offentlige institutioner.

Hver vandprøve bestod af 50 liter vand, der blev undersøgt for mikroplast-lignende partikler.

Der blev i gennemsnit fundet i alt 15,6 mikroplastik-lignende partikler i hver vandprøve. Kun en mindre andel af de mikroplast-lignende partikler bestod af plastik. De øvrige partikler bestod især af plantefibre.

I yderligere analyser af tre vandprøver blev der målt på mikroplastik med partikelstørrelser ned til 10 mikrometer (0,01 millimeter), og her indikerer resultaterne, at man også ved måling af disse mindre mikroplast-partikler ikke finder indhold af mikroplastik i drikkevandet.

En ny, pålidelig metode

Den nye metode til at finde mikroplastik, som blev anvendt for første gang i denne undersøgelse, er udviklet af Aarhus Universitet. To eksterne undersøgelser satte sidste år fokus på mikroplastik i drikkevand.

Miljøstyrelsen vurderede dengang, at der var så store usikkerheder ved de anvendte metoder, at det ikke var muligt at vurdere, om der reelt var mikroplastik i prøverne.

Miljøstyrelsen bad derfor Aarhus Universitet om at udvikle en pålidelig metode til måling af mikroplastik i drikkevand og igangsatte herefter en landsdækkende undersøgelse af mikroplastik i det danske drikkevand.

Fakta om undersøgelsen

Prøvetagningsstederne har en bred geografisk spredning og en stor variation i alder og materiale i vandforsyningsnet og rørledninger. For hver prøve blev der tappet 50 L drikkevand gennem et lukket filtersystem, for at forhindre kontaminering af prøverne fra omgivelserne, hvori eventuelle mikroplast-partikler blev opsamlet på stålfiltre.

Filtrene blev derefter undersøgt visuelt med mikroskopi.

Af de fundne mulige mikroplast-partikler blev en repræsentativ andel på 44 procent undersøgt med avanceret infrarød spektroskopi (µFT-IR), hvor partiklernes kemiske sammensætning blev bestemt og dermed, om de bestod af plastik eller fx var plantefibre.

Da de fundne koncentrationer af mikroplastik ikke er signifikant højere end detektionsgrænsen, kan det ikke konkluderes om fundene af mikroplastik stammer fra drikkevandet eller fra kontaminering af prøverne.