Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

29-10-2018

Brexit kan have betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår.

""

OPDATERET DEN 25. JANUAR

Reglerne for at handle med virksomheder fra Storbritannien vil ændre sig, når Storbritannien forlader EU. Det er vigtigt at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst muligt håndterer de mulige konsekvenser.

Storbritannien og EU forhandler i øjeblikket om, hvordan Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være. Vi ved derfor ikke endnu hvilke miljøregler, der vil gælde i fremtiden, eller hvornår disse vil træde i kraft. Denne usikkerhed knytter sig særligt til følgende:

  • Import og eksport af affald: Storbritannien vil efter Brexit blive betragtet som et 3. land ved import og eksport til og fra EU. Den samlede vurdering er, at Brexit ikke vil betyde de store ændringer ift. eksport og import af affald bestemt til nyttiggørelse. Transport af affald til bortskaffelse i Storbritannien vil dog ikke længere være mulig. Administrativt arbejdes der på en afklaring omkring gyldighed af gældende eksport notifikationer.
  • CITES: Storbritannien vil efter udtræden være et 3. land, og eksport eller import af enheder omfattet af CITES skal derfor have en CITES eksport- eller importtilladelse.
  • Eksport af kemikalier: Efter udtræden skal eksport af visse kemikalier til Storbritannien anmeldes forud for eksport jf. EU’s PIC forordning (Prior Informed Consent).
  • Import af kemikalier: Danske virksomheder, som bruger særligt problematiske stoffer som downstream brugere under en EU godkendelse jf. REACH, der er givet til et firma i Storbritannien, vil ikke længere være omfattet af en lovlig godkendelse. Import af en lang række produkter, som er omfattet af produktspecifik kemikalieregulering (fx legetøj og kosmetiske produkter), kan medføre nye forpligtelser. Kemikalier, som er omfattet af en REACH registrering fra en virksomhed i Storbritannien, vil ikke længere være gældende, medmindre en anden EU virksomhed overtager ansvaret for registreringen af stoffet under REACH.

Læs yderligere omkring de gældende regler på miljø- og naturområdet her:

Information om import og eksport af affald
Information om handel med truede dyrearter - CITES
Information om import og eksport af kemikalier
Yderligere information om import og eksport af kemikalier hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Læs mere om konsekvenserne af Brexit generelt på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Link til Kommissionens samling af preparedness notitser.

Erhvervsministeriet lancerede den 12. november en Brexit-tjekliste, der kan hjælpe virksomheder til at afklare om, de vil få udfordringer i forhold til deres værdikæde som følge af Brexit.

Brexit-tjeklisten er primært henvendt små- og mellemstore virksomheder.