Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

29-10-2018

Brexit kan have betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår.

OPDATERET DEN 8. APRIL

Reglerne for at handle med virksomheder fra Storbritannien vil ændre sig, når Storbritannien forlader EU. Det er vigtigt at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst muligt håndterer de mulige konsekvenser.

Storbritannien og EU forhandler fortsat om, hvordan Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være. Vi ved derfor ikke endnu hvilke miljøregler, der vil gælde i fremtiden, eller hvornår disse vil træde i kraft, og der er fortsat en risiko for, at Storbritannien forlader EU uden at de nærmere spilleregler herfor er aftalt (’no deal’ eller ’hård’ Brexit). Usikkerheder af Brexit knytter sig særligt til følgende på miljø- og naturområdet:

  • Import og eksport af affald: Det er aftalt med de britiske miljømyndigheder, at gældende notifikationer om import og eksport af affald fortsat vil være gyldige efter Brexit. Dog er det et krav for notifikationernes fortsættelse, at der indsendes oplysning om toldsted ved indgang til og exit fra EU på anmeldelsesformularen. Storbritannien vil efter Brexit være et 3. land, men briternes fortsatte medlemskab af OECD og Basel Konventionen gør, at Brexit ikke vil betyde de store ændringer ift. eksport og import af affald bestemt til nyttiggørelse (inkl. energifremstilling). Transport af affald til bortskaffelse i Storbritannien vil dog ikke længere være mulig.

  • Handel med truede dyr og planter under CITES konventionen: Storbritannien vil efter udtræden være et 3. land, og eksport eller import af dyr eller planter, der er truede – eller varer, der er produceret af truede arter – skal derfor have en CITES eksport- eller importtilladelse.

  • Eksport af kemikalier: Efter udtræden skal eksport af visse kemikalier til Storbritannien anmeldes forud for eksport jf. EU’s PIC forordning (Prior Informed Consent).

  • Import af kemikalier: Danske virksomheder, som bruger særligt problematiske stoffer som downstream brugere under en EU godkendelse jf. REACH, der er givet til et firma i Storbritannien, vil ikke længere være omfattet af en lovlig godkendelse, medmindre en anden EU virksomhed overtager godkendelsen under REACH.Derudover vil man, hvis man importerer fra Storbritannien, være omfattet af registreringspligterne under REACH, medmindre den britiske virksomhed, man handler med, har udpeget en enerepræsentant i EU. Import af en lang række produkter, som er omfattet af produktspecifik kemikalieregulering (fx legetøj og kosmetiske produkter), kan medføre nye forpligtelser.

  • Import og eksport af biocider og pesticider: Parallelimport fra Storbritannien vil ikke længere være mulig, og eksisterende godkendelser vil blive tilbagekaldt.  Biocidproduktgodkendelser fra britiske virksomheder skal overføres til virksomheder registreret i EU-medlemslande.
     

Læs yderligere omkring de gældende regler på miljø- og naturområdet her:

Information om import og eksport af affald

Information om handel med truede dyrearter - CITES

Information om import og eksport af kemikalier

Yderligere information om import og eksport af kemikalier hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Link til EU Kommissionens forberedelsesmeddelelser

Læs mere om konsekvenserne af Brexit generelt på Udenrigsministeriets hjemmeside