Faktorer af betydning for forureningskoncentrationen i vandløb

26-11-2018
Jord

Til brug for planlægningen af undersøgelser i forbindelse med den kommende indsats overfor jordforureninger, som påvirker overfladevand, er variationerne i forureningskoncentration og vandføring i vandløb blevet undersøgt.

Hovedformålet med projektet har været at vurdere, hvor meget vandføringen betyder i forhold til de koncentrationer, som måles i vandløbene, og hvor stor indflydelse selve forureningstilstrømningen fra lokaliteten og de fysiske forhold har. I projektet er der foretaget monitering i tre udvalgte vandløb, som ligger i nærheden af forurenede lokaliteter. Moniteringen har bestået af udtagning af vandprøver fra vandløb og forureningsboringer samt vandføringsmålinger. 

Se rapporten Vandløb påvirket af jordforurening - Tidslig variation i koncentration og vandføring.