Biocider – Miljøneutral vandbehandling i akvakultur

30-11-2018
Biocider

Ny rapport viser, hvordan pereddikesyre bedst kan anvendes som biocid og desinfektionsmiddel til vandbehandling på dambrug på land.

Desinfektionsmidler anvendes forebyggende til vandbehandling på dambrug på land. Det sikrer, at mængden af bakterier, skimmelsvampe, alger og parasitter i vandet holdes på et acceptabelt niveau.

Pereddikesyre er et alternativ til formalin, som i dag er det mest anvendte desinfektionsmiddel i dambrug. Pereddikesyre er mindre risikobetonet end formalin i forhold til arbejdssikkerhed og påvirkning af miljøet.

Rapporten peger på områder, hvor der kræves opmærksomhed ved anvendelse af pereddikesyre inden for dambrug. Korrekt dosering og måde at tilføre midlet på er vigtige. Hvis der kontinuerligt tilføres vandet en for lav mængde pereddikesyre, kan det medføre øget bakterievækst og biofilmdannelse – altså det modsatte af den ønskede desinfektionseffekt. Det er derfor væsentligt at dosere korrekt, hvis dambrugsejeren ønsker at anvende en kontinuerlig desinfektion af anlægget. Rapporten viser desuden, at det er vanskeligt at kontrollere samtlige former for parasitter i vandet ved brug af pereddikesyre.

Som muligt alternativ eller supplement til desinfektion med pereddikesyre blev der i rapporten vist et potentiale for at anvende vandlopper og dafnier til at holde mængden af giftige mikroalger i vandet nede. Det vil dog kræve yderligere forskning før dette alternativ kan anvendes i praksis. Miljøstyrelsen støtter derfor en fortsættelse af undersøgelsen vedr. anvendelse af nytteorganismer til bekæmpelse af giftige alger i dambrug.

Samlet bidrager denne rapport til at kunne fastlægge en effektiv strategi for vandbehandlingen i dambrug ved brug af pereddikesyre.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.