Tre stoffer fundet i grundvand skal følges fremover

14-03-2018
Pesticider NOVANA

I en screening af grundvandsboringer foretaget af Miljøstyrelsen er der relativt mange fund af stoffet desphenyl-chloridazon. Men der er ikke tale om en sundhedsmæssig risiko

Miljøstyrelsen besluttede i januar 2017 at screene for nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandsovervågningen, fordi dette stof var fundet i Miljøstyrelsens Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) – i nogle tilfælde over den såkaldte kravværdi, som er det kvalitetskrav, der fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Kravværdien er politisk fastsat krav, fordi vi ikke ønsker pesticider i vores grundvand.

I juni 2017 blev screeningen udvidet med to nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon.
Nu er resultaterne af screeningen klar og de kan læses på Folketingets hjemmeside. GEUS har desuden samlet alle resultater om desphenyl-chloridazon fra analyser på vandværkerne. De kan læses i rapporten på GEUS’ hjemmeside.

Der er tale om relativt mange fund af desphenyl-chloridazon og også en del over kravværdien – både i screeningen i grundvand og hos vandværkerne. Styrelsen for patientsikkerhed har vurderet, at de koncentrationer, der er fundet af desphenyl-chloridazon i vandværkerne ikke vil udgøre en uacceptabel risiko for sundheden, idet niveauet er væsentligt lavere end det acceptable daglige indtag. Det andet nedbrydningsprodukt - methyl-desphenyl-chloridazon – er fundet færre steder og i lavere koncentrationer.

Der er også relativt mange fund af stoffet 1,2,4-triazol i screeningen af grundvand, men meget få over kravværdien. Der mangler data for at kunne give en sikker vurdering af den sundhedsmæssige grænse for drikkevand, men på det foreliggende grundlag er de koncentrationer, der er fundet i screeningen, et godt stykke fra det acceptable daglige indtag. Der findes ikke målinger af 1,2,4-triazol hos vandværkerne, og det vides derfor endnu ikke, om stoffet findes i drikkevand.

Stoffer indgår i obligatorisk overvågning

Stofferne desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon har siden den 27. oktober 2017 været en del af de obligatoriske analyser for pesticider hos vandværkerne. Miljøstyrelsen vil nu inddrage de to stoffer i den resterende grundvandsovervågning i 2018.

Hvad angår stoffet 1,2,4-triazol vil Miljøstyrelsen nu også inddrage stoffet blandt de pesticider, som vandværkernes obligatorisk skal teste for. Samtidig vil stoffet blive inddraget i den resterende grundvandsovervågning i 2018. Miljøstyrelsen har i 2014 lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af de fire azol-svampemidler, der kan danne nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol. På denne baggrund vurderes det, at der ikke er behov for yderligere tiltag

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen, tlf. 2565 0242, e-mail: Obfuscated Email

 

Fakta om stofferne

• Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon er nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon, der især er anvendt til dyrkning af sukkerroer og foderroer. Det blev solgt fra 1964 til 1996, hvor det blev forbudt i Danmark, fordi det blev vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for forurening af grundvandet.

• Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol stammer fra en række forskellige svampemidler af typen azol-fungicider. Der kan desuden være andre kilder til stoffet, da det har været anvendt som såkaldt nitrifikationshæmmer til gødning og det kan desuden dannes fra azol-lægemidler.