Offentlig høring af husdyrgødningsbekendtgørelsen forud for planperioden 2018/2019

21-03-2018
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet sender nu udkast til husdyrgødningsbekendtgørelse med tilhørende kortbekendtgørelse i offentlig høring frem til den 23. april 2018. Bekendtgørelserne fastsætter bl.a. de skærpede fosforlofter, der skal gælde i visse oplande til fosforfølsomme søer.

Som led i den fortsatte indfasning af ny husdyrregulering skal der fra 1. august 2018 indføres krav om skærpede fosforlofter i oplande til søer i vandområdeplanerne, hvor der er behov for det. De skærpede fosforlofter supplerer de generelle fosforlofter, som trådte i kraft 1. august 2017.

De skærpede fosforlofter fremgår af det udkast til husdyrgødningsbekendtgørelsen og den tilhørende bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter, der nu er sendt i offentlig høring frem til den 23. april 2018.

Udkast til husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder desuden forslag til ændringer vedrørende forbrænding af husdyrgødning. Det foreslås således, at forbrænding af husdyrgødning på et anlæg godkendt efter biproduktforordningen bliver et alternativ til udbringning af husdyrgødning på linje med forbrænding på et miljøgodkendt affaldsforbrændingsanlæg. Fosfor fra husdyrgødning, der er forbrændt på et brændingsanlæg godkendt efter biproduktforordningen, vil dermed kunne registreres i gødningsregnskabet. Der lægges endvidere op til en lempeligere regulering af tildelingen af fosfor til visse frilandsgrønsager, og den hidtidige praksis for dispensationer fra lukkeperioden til udbringning af rodfrugtvaskevand og grønsaft foreslås indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsen som generelle regler. Derudover foreslås en række mindre justeringer og præciseringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at flere af de foreslåede ændringer er omfattet af kravet om miljøvurdering. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, som sendes i offentlig høring i samme periode som bekendtgørelserne.

Forslaget til udpegning af oplande, der omfattes af krav om skærpede fosforlofter, blev offentliggjort i december 2017 forud for offentlig høring af hensyn til landbrugets behov for at lade det indgå i planlægningen for planperioden 2018/2019. Kortet er fortsat tilgængeligt i Miljø- og Fødevareministeriets MiljøGIS om husdyrregulering. Kortet viser placering og afgrænsning af oplande til 417 søer, som foreslås omfattet af de skærpede krav til udbringning af fosfor.

Se udkast til bekendtgørelser og tilhørende høringsbrev samt den udarbejde miljørapport på høringsportalen.

Se kortet i Miljø- og Fødevareministeriets MiljøGIS om husdyrregulering.

Læs mere om oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter på Miljøstyrelsens hjemmeside under fosforregulering

Læs pressemeddelelse om mulighed for tilskud i 2019 til landmænd, der får særlige omstillingsudfordringer som følge af de skærpede fosforlofter.