Nu ligger husdyrefterafgrødekravene for planperioden 2018/2019 fast

19-03-2018
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet har nu udstedt en ændringsbekendtgørelse, der opdaterer husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 3, så det viser husdyrefterafgrødekravet gældende for planperioden 2018/2019.

Nu ligger husdyrefterafgrødekravene for næste planperiode fast, idet Miljø- og Fødevareministeriet har udstedt en bekendtgørelse, der fastsætter kravene, der skal gælde fra 1. august 2018.

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen har været i offentlig høring i perioden 18. december 2017 til 22. januar 2018 sammen med to tilhørende kortbekendtgørelser: Udkast til en ny bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande samt udkast til ændring af bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, hvor bekendtgørelsens henvisning til husdyrgødningsbekendtgørelsen foreslås ændret. Kortbekendtgørelserne udgør administrationsgrundlag for husdyrefterafgrødekravet, idet de fastsætter de koordinater, der afgrænser oplande, hvor der kan stilles krav om husdyrefterafgrøder.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen udstedes i denne forbindelse som en ændringsbekendtgørelse, fordi andre dele af bekendtgørelsen vil skulle ændres inden 1. august 2018, bl.a. fordi der skal indføres krav om skærpede fosforlofter i visse oplande til søer i vandområdeplanerne. Et nyt udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen forventes således sendt i offentlig høring i form af  en ny hovedbekendtgørelse i foråret 2018.

I forbindelse med høringen har det på Miljø- og Fødevareministeriets MiljøGIS været muligt at se et kortlag med de forventede husdyrefterafgrødekrav for planperioden 2018/2019. Høringen har ikke givet anledning til ændring i husdyrefterafgrødekravene, der nu får status af endelige i MiljøGIS.

Husdyrefterafgrødekravet for planperioden 2018/2019 samt afgrænsningen af kystvandoplande og oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder kan ses i MiljøGIS.

Høringsnotat og høringssvar kan ses på Høringsportalen.dk.

Du kan læse mere om beregningsgrundlaget for husdyrefterafgrødekravet i Miljø- og Fødevareministeriets notat med teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering på Miljøstyrelsens sider om ny husdyrregulering og baggrundmateriale (se under overskriften Kvælstofregulering).

Bekendtgørelserne er tilgængelige i Retsinformation.