Indvindingsoplande uden for OSD i henhold til jordforureningsloven

19-03-2018

Grundvandskortlægningen afgrænser som noget nyt indvindingsoplande uden for OSD iht. jordforureningsloven. Temaet indvindingsoplande uden for OSD i henhold til jordforureningsloven er nu tilgængelig på Danmarks Arealinformation og MiljøGIS. Temaet anvendes udelukkende til sagsbehandling efter jordforureningsloven, herunder regionernes prioritering af den offentlige oprydningsindsats.

Indvindingsoplande uden for OSD iht. jordforureningsloven afgrænses udelukkende, hvor der pumpes for at afværge en forurening, og hvor denne afværgepumpning påvirker udbredelsen af et indvindingsopland til en almen vandforsyning. Afgrænsningen af indvindingsoplande uden for OSD iht. jordforureningsloven afgrænses som foreningsmængden af et opland hhv. påvirket og ikke påvirket af afværgepumpningen. For nærmere beskrivelse se Indvindingsoplande i henhold til jordforureningsloven, der beskriver afgrænsningen af oplandene og baggrunden herfor. 

Indvindingsoplande uden for OSD iht. jordforureningsloven afgrænses af grundvandskortlægningen, men udpeges ikke i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Temaet viser ikke et fuldt billede af indvindingsoplande til almene vandforsyninger, der skal administreres efter iht. jordforureningsloven, men kun indvindingsoplande påvirket af afværgepumpning. Hvis brugeren skal skabe overblik over alle indvindingsoplande til almene vandforsyninger, der skal administreres efter i forhold til jordforureningsloven, skal temaet kobles med indvindingsoplande uden for OSD, der udpeges iht. vandforsyningsloven samt indvindingsoplande inden for OSD, der udstilles på Danmarks Arealinformation og MiljøGIS.