Håndtering af BAT i verserende godkendelser af kvægstalde samt genoptagelse af udnyttede afgørelser

09-03-2018
Landbrug

Miljøstyrelsen udsender nu nærmere vejledning om håndtering af verserende sager om miljøgodkendelse af kvægbrug som følge af, at spalteskraberen er taget af teknologilisten. Nærværende vejledning er opfølgning på vejledning om emnet udsendt i nyhed den 21. februar 2018.

Håndtering af BAT i ansøgninger modtaget før den 1. august 2017

For ansøgninger om godkendelse eller tilladelse indsendt før 1. august 2017 er BAT i modsætning til de nye regler ikke fastsat i bekendtgørelsen, og emissionsgrænseværdierne i BAT-standardvilkårene er således alene vejledende. Kommunen har i særlige tilfælde derfor mulighed for både fsva. nye stalde og eksisterende stalde, at fastsætte en lempeligere emissionsgrænseværdi end det der følger af BAT-standardvilkårene.

For ikke IE-husdyrbrug skal kommunen tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår. For malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) er der følgende standard vilkår BAT - emissionsgrænseværdier for malkekvæg § 11 og § 12. Der er forskellige emissionsgrænseværdier for nye og eksisterende stalde.

På baggrund af oplysningerne om antal dyr, dyretypen, det valgte staldsystem og den valgte teknologi m.v. vil ansøger i husdyrgodkendelse.dk, forinden indsendelse af ansøgningen, kunne beregne den samlede ammoniakemission (normtal 2016/17).

Spalteskraberen er imidlertid taget af teknologilisten og kan ikke bruges som virkemiddel med den forudsatte reduktion af ammoniak. Ansøger må i stedet fastsætte en anden og mere lempelig emissionsgrænseværdi, hvorved emissionerne ligger over de emissionsniveauer, som fremgår som den vejledende emissionsgrænseværdi i Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår. Emissionsgrænseværdien skal overholde principperne for BAT.

For de eksisterende stalde kan konsulenten f.eks. gennem det nedenfor viste eksempel argumentere for, at den vejledende emissionsgrænseværdi er for høj, da spalteskraberen ikke kan anvendes. Som tillæg hertil skal konsulenten vurdere, om andre ammoniakreducerende teknologier, der findes på markedet, vil være teknisk muligt eller økonomisk proportionalt i den eksisterende stald. Kommunen skal derefter vurdere, om de vejledende emissionskrav for eksisterende stalde kan fraviges.

Eksempel: Fastsættelse af BAT-krav (gammel regulering) ved bortfald af effekt af spalteskraber i eksisterende stald.

Staldtype: Sengestald med spalter (kanal, linespil),

Antal dyr: 125 malkekøer, stor race.

Emission jf. normtal 2016/17: 9,96 kg NH3-N årsko-1, heraf 7,97 kg fra stalden og 1,99 kg fra lager.

Vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for eksisterende stalde (Vejledende emissionsgrænseværdier, 2011): 7,31 kg NH3-N årsko-1 fra stald og lager. Det kan både være i stalde, der har godkendelse i forvejen medet vilkår til anvendelse af spalteskraber med en reduktionseffekt på 33 % i gældende godkendelse, eller eksisterende stalde, der ville have få et sådan BAT-emissionskrav, der svarer til dette, i forbindelse med behandlingen af den nye ansøgning.

På godkendelsestidspunktet i 2011 var emissionsgrænseværdien fra stalden (beregnet på normtal 2011/12) 7,88 kg NH3-N årsko-1 * (1-0,33) = 5,28 kg NH3-N årsko-1 og 1,97 kg NH3-N årsko-1 fra lager, dvs. totalt 7,25 kg NH3-N årsko-1.

Som følge af at spalteskraberen ikke længere står på Teknologilisten, er reduktionseffekten ved genberegning af BAT 0 %.

Genberegnet BAT pr årsdyr er derfor: 7,97 kg NH3-N årsko-1 * (1-0) = 7,97 kg NH3-N årsko-1 fra stalden og 1,99 kg NH3-N årsko-1 fra lager, dvs. totalt 9,96 kg NH3-N årsko-1.

Emissionsgrænseværdi for stalden, der før var fastsat til 660 kg NH3-N år-1 ( = 125 årskøer * 5,28 kg NH3-N årsko-1), er efter genberegningen: 125 årskøer * 7,97 kg NH3-N årsko-1 = 996 kg NH3-N år-1.

Emissionsgrænseværdien for lageret er 125 årskøer * 1,99 kg NH3-N årsko-1 = 249 kg NH3-N år-1, så samlet set giver et den emissionsgrænseværdi fra de 125 årskøer på 1.244 kg NH3-N år-1, som vil udgøre en del af det samlede BAT-krav, der stammer fra de eksisterende stalde.

For ansøgninger om godkendelser/tilladelser, der omfatter nye stalde, vil det typisk være det generelle ammoniak reduktionskrav (GAK), som staldsystemer med spalteskraber ikke kan overholde.  Der er derfor ikke vist et regneeksempel på fravigelse af BAT-krav for nye stalde. Så selvom de vejledende emissionsgrænseværdier i BAT-standardvilkårene også kan fraviges i forhold til nye stalde, vil GAK kravet skulle overholdes. Det kan eventuelt ske ved at tilpasse ansøgningen ved at vælge en anden gulvtype, f.eks. BAT-stalden, der som nævnt overholder GAK og BAT både i forhold til nye og eksisterende stalde.

Håndtering af BAT i ansøgninger modtaget efter den 1. august 2017 

  1. BAT beregning for eksisterende stalde, der allerede er omfattet af en godkendelse

Spalteskrabere til kvægstalde er taget af teknologilisten, da test har dokumenteret, at spalteskrabere ikke har effekt på ammoniakfordampningen. Kommunerne kan således ikke bruge den hidtidige miljøeffekt af spalteskrabere i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelser eller tilladelse efter lovens nye §§ 16a og 16b. Det er dog ikke et problem at leve op til BAT-kravet for de eksisterende stalde, der siden 2007 allerede har fået en godkendelse efter husdyrbrugloven.

Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens, bilag 3, Nr. 2.1.2, hvoraf det fremgår, at ved genberegningen af virkemidler og teknologi, der er anført i den gældende godkendelse eller tilladelse, men som ved afgørelsen for den nye godkendelse eller tilladelse ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, reduceres BAT-kravet til staldafsnittet, jf. også vejledning om godkendelsesbekendtgørelsens kap. 13 Generelle principper for godkendelser og tilladelser efter husdyrbruglovens § 16 a og 16 b.

Det vil sige, at BAT-kravet til en eksisterende stald, der f.eks. har en miljøgodkendelse med vilkår om spalteskraber, ved en ny ansøgning om udvidelse/ændring skal reduceres til det niveau, der beregnes uden effekten fra spalteskraberen. Denne genberegnede og alt andet lige højere emission anses herefter som værende det fastsatte BAT-krav for den eksisterende stald.

Eksempel: Fastsættelse af BAT-krav for eksisterende stald, der allerede har et vilkår om spalteskraber i en eksisterende godkendelse. Genberegning af BAT kravet ved bortfald af effekt af spalteskraber.

Staldtype: Sengestald med spalter (kanal, linespil),

Produktionsareal: 1.000 m2

Eksisterende emissionsfaktor (jf. bilag 3, tabel 1): 1,0 kg NH3-N m-2 år-1

Eksisterende BAT-krav fastsat i godkendelse med vilkår om anvendelse af spalteskraber (33 % reduktionseffekt): 0,67 kg NH3-N m-2 år-1. (BAT-kravet svarer i dette tilfælde til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, tabel 5.)

Som følge af at spalteskraberen ikke længere står på Teknologilisten, er reduktionseffekten ved genberegning af BAT-krav 0 %.

Genberegnet BAT-krav: 1,0 kg NH3-N m-2 år-1 (100 – 0) % = 1,0 kg NH3-N m-2 år-1

Emissionsgrænseværdi for stalden, der før var fastsat til 670 kg NH3-N år-1 ( = 1.000 m2 * 0,67 kg NH3-N m-2 år-1), er efter genberegningen: 1.000 m2 * 1,0 kg NH3-N m-2 år-1 = 1.000 kg NH3-N år-1.

Det er denne værdi i kg NH3-N år-1  som ansøger skriver ind som forslag til BAT krav for produktionen i den eksisterende stald i husdyrgodkendelse.dk med kort begrundelse.

  1. BAT beregning for eksisterende stalde, der ikke er omfattet af en godkendelse og for mindre tilbygninger til både godkendte og ikke godkendte eksisterende stalde (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 5)

Anvendelse af § 24, stk. 5, vedrører ansøgninger om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 a eller § 16 b, som er indkommet efter 1. august 2017. Bestemmelsen kan anvendes på 

a) eksisterende stalde, der ikke allerede har en godkendelse meddelt efter 2007,

b) mindre tilbygninger til eksisterende stalde, uanset om de er omfattet af en godkendelse meddelt efter 2007 i forvejen eller ej

Som tidligere omtalt kan kommunerne ikke bruge den hidtidige miljøeffekt af spalteskrabere i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelser eller tilladelse efter lovens nye §§ 16a og 16b, og uden anvendelse af spalteskraber som virkemiddel kan det vise sig svært at overholde BAT-kravet i de sager, hvor den eksisterende stald ikke er omfattet af en godkendelse.

 Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 24, stk. 5, kan kommunen i særlige tilfælde fravige kravene i bilag 3 (tabel 4 og 5), hvis ansøger kan godtgøre, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift. Det er den konkrete eksisterende indretning og drift, der kan begrunde en fravigelse af bekendtgørelsens fastsatte BAT-krav - og ikke kun, at spalteskrabere ikke længere har en reduktionseffekt. Ansøgeren vil som udgangspunkt være den nærmeste til at kende og beskrive sådanne helt særlige forhold vedrørende indretningen af eksisterende stalde.

a) BAT-vurdering for eksisterende stalde, der ikke har en godkendelse meddelt efter 2007

Kommunen kan ved brug af bestemmelsen godkende projekter, der fraviger BAT-kravet, hvor den konkrete fravigelse beregningsmæssigt vil bestå i, at kommunen anvender de i bekendtgørelsens fastlagte emissionsfaktorer uden reduktionseffekten fra en spalteskraber, og anerkender dette som værende BAT.

Regneeksemplet kan evt. være som ovenfor (for sengestald med spalter (kanal, linespil). Forskellen vil være, at i regneeksemplet er det bekendtgørelsesfastsat, hvad det reviderede BAT-niveau er, via henvisning til Bilag 3 nr. 2.1.2, da dette kun er for stalde med allerede fastsatte vilkår. Der skal således i det eksempel ikke argumenteres individuelt for, at det nye BAT-niveau for den eksisterende stald er staldens emission uden brug af skraberen.

For stalde, der ikke før har fået en miljøgodkendelse med BAT-bestemte vilkår til eksisterende stalde, kan konsulenten f.eks. gennem det viste eksempel argumentere for, at den vejledende emissionsgrænseværdi er for høj, da spalteskraberen ikke kan anvendes. Som tillæg hertil skal konsulenten vurdere, om andre ammoniakreducerende teknologier, der findes på markedet, vil være teknisk muligt eller økonomisk proportionalt i den eksisterende stald. Kommunen skal derefter vurdere, om de vejledende emissionskrav for eksisterende stalde kan fraviges.

b) BAT-vurdering for mindre staldtilbygninger til eksisterende stalde uanset om de er godkendt efter 2007

Bestemmelsen vurderes også at kunne anvendes i forhold til nye mindre tilbygninger til en eksisterende stald, som ellers ville skulle have levet op til BAT-kravet for nye stalde, jf. henvisningen til tabel 4. I denne situation er det muligt at fravige tabel 4 ’s BAT-krav, hvis dette ikke er proportionalt på grund af den eksisterende indretning og drift i den stald, der tilbygges. I vurderingen af dette er det også væsentligt at se på, om den ønskede udvidelse har en sådan størrelse, at det er muligt at bygge en helt ny stald, der overholder BAT-kravet for nye stalde, i stedet for en tilbygning. Der skal således være særlige forhold, der betyder, at en udvidelse i en ny selvstændig stald, der vil kunne overholde BAT-kravet for nye stalde, ikke vurderes teknisk muligt eller økonomisk proportionalt.

Et muligt eksempel kan være, at en lille tilbygning til en eksisterende sengestald med kanal, linespil ikke vil kunne overholde det nuværende BAT-krav for nye stalde, hvis ansøger kan godtgøre, at det ikke er proportionalt at tilbygge med et staldafsnit, der har fast drænet gulv eller sengestald med kanal, bagskyl eller ringkanal med forsuring. Dvs. det er kun proportionalt at tilbygge med sengestald med kanal, linespil, som ikke kan overholde BAT-kravet, da spalteskraberen ikke har dokumenteret effekt. Og det er heller ikke muligt at bygge en helt ny stald, isoleret fra den eksisterende.   

Genoptagelse af ikke udnyttede afgørelser om godkendelse eller tilladelse på baggrund af ny viden om relevant miljøteknologi

Mulighederne for genoptagelse efter, at der foreligger en endelig afgørelse om tilladelse eller godkendelse skal bedømmes efter de forvaltningsretlige principper om genoptagelse (remonstration). Man taler om genoptagelse (remonstration), når en borger (typisk en part i en forvaltningssag) anmoder den forvaltningsmyndighed, som har behandlet og afgjort en sag, om at genoptage sagen med henblik på, at der træffes en af den pågældende borger ønsket afgørelse i sagen.

En myndigheds beslutning om at genoptage en sag er ikke en afgørelse. Som udgangspunkt vil kommuner og nævn kunne genoptage en sag, som de har kompetence til at afgøre. Kommunerne kan f.eks. ikke genoptage sager, som er afgjort af nævnet. En myndigheds afvisning af at genoptage en sag træffes derimod ved afgørelse.

Det er kommunerne og/eller nævnet, som skal tage stilling til, om man vil eller er forpligtet til at genoptage en sådan sag og i givet fald, om betingelserne for at ændre den oprindelige afgørelse er til stede.

Efter Miljøstyrelsens vurdering betyder den nye viden om relevant miljøteknologi næppe i sig selv, at kommuner og nævn har pligt til at genoptage uudnyttede afgørelser om godkendelse eller tilladelse af egen drift.

I den foreliggende situation kan landbruger (godkendelsens eller tilladelsens adressat) have krav på genoptagelse af en ikke borfaldet afgørelse om tilladelse eller godkendelse, hvis kommunen eller nævnet vurderer, at den nye viden om den miljømæssige effekt af miljøteknologi er af så væsentlig betydning, at den konkrete sag sandsynligvis ville have fået et andet udfald, hvis denne viden havde foreligget i forbindelse med den oprindelige afgørelse. Det må antages, at også andre ”direkte berørte” vil kunne anmode om genoptagelse.

Såfremt kommunen eller nævnet genoptager en sag, vil sagen skulle afgøres efter de regler, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige afgørelse.

Det er dog en forudsætning for, at myndighederne skal behandle sagerne efter de gamle regler, at der er materiel identitet mellem de to sager. Hvis myndighederne vurderer, at der i den nye sag er tale om en væsentlig ændring af det ansøgte projekt, er der tale om en ny ansøgning, som vil skulle behandles efter de nye regler om stipladsmodellen.  

Resultatet i en genoptagelsessag kan blive begrænset af hensynet til andre direkte berørte og herunder eventuelle parter til sagen.