Udvikling af rum-tid-modeller til miljømæssig risikovurdering af pesticider på landskabsniveau

17-05-2018
Pesticider

Ny rapport viser, at det på sigt langt er muligt at udvikle computermodeller, der kan beskrive langtidseffekter af pesticider på populationer af ikke-målorganismer. Modellerne beskriver, hvordan populationer af ikke-mål-organismer udvikler sig i forskellige landskaber under pesticidpåvirkning. Der indgår modeludvikling for padder (stor vandsalamander), fugle (sanglærke), pattedyr (hare) og insekter (løbebille). Modellerne, som beskriver populationernes udvikling i forskellige landskabstyper, er meget komplicerede, og de mange faktorer, der indgår i modellerne, hvoraf pesticider blot er en blandt mange, påvirker hver især og i kombination populationerne af ikke-målorganismer. Der mangler derfor meget forskning, før modellerne kan tages i brug i praksis, når der skal godkendes pesticider.

Del-modellen, som kan analysere pesticideffekter på salamander, er nyudviklet under dette projekt, og bidrager til overvejelserne i EU, om hvorvidt padder skal inddrages mere direkte i risikovurderingerne af pesticider.

Fælles for del-modellerne er, at landskabsstruktur og dynamik har en meget stor indflydelse på en eventuel effekt af pesticider på ikke-mål-organismerne, og at arternes individuelle biologi, adfærd og interaktion med landskabet gør, at sammenligninger på tværs af landskabstyper er umuligt. Projektet viser, at der mangler yderligere forskning og modeludvikling, før det vil være muligt at anvende modeller til at vurdere langtidseffekter af pesticider på populationer af ikke-mål-organismer.

Projektet bidrager til EU’s arbejde med at risikovurdere på landskabsniveau og på langt sigt til fastsættelse af beskyttelsesmål for ikke-målorganismer ved risikovurderinger af pesticider.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.