Ændret praksis for læhegn, der tilplantes for egen regning

18-05-2018
Skovtilskud

Miljøstyrelsen har kigget nærmere på reglerne om afstandskrav til læhegn. Der gælder forskellige krav afhængig af, om der gives tilskud til læhegn eller om læhegn tilplantes for egen regning.

Læhegn med tilskud
I forhold til læhegn, der gives tilskud til, er der et krav om, at der skal være mindst 30 meter til et § 3-areal. Dette krav fastholdes og er begrundet med, at en nedsættelse eller fjernelse af afstandskravet kan medføre væsentlige negative konsekvenser for de berørte naturområder. Herudover gælder fortsat, at beplantninger ikke må placeres med en afstand på under 15 meter til haver, parker, eller til bygninger, som på tidspunktet for ansøgningen om tilskud anvendes til beboelse.


Læhegn, der tilplantes for egen regning
I forhold til læhegn, der tilplantes for egen regning, kan Miljøstyrelsen med reglerne om tilskud til læhegn ikke stille krav om et tilsvarende afstandskrav til § 3-arealer. Ligeledes, kan Miljøstyrelsen med reglerne om tilskud til læhegn ikke stille krav om at der ikke må tilplantes for egen regning i en afstand på 15 meter til haver, parker eller bygninger, som på tidspunktet for ansøgningen om tilskud anvendes til beboelse. Der kan således for egen regning tilplantes et læhegn i forlængelse af et tilskudsberettiget læhegn.


Miljøstyrelsen vil kontakte tilsagnshavere og opdatere Vejledning om tilskud til læhegn og småbeplantninger.