Nye bekendtgørelser på luftområdet

14-06-2018
Luft Industri

Den 1. juli 2018 træder to nye bekendtgørelser i kraft på luftområdet.

Bekendtgørelse om delegation af kompetence til kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse og attestering af anlæg til forbrænding af husdyrgødning samt regler om brugerbetaling

I forordning (EU) nr. 142/2011 (gennemførelsesforordningen til forordning om animalske biprodukter) med efterfølgende ændringer er der fastsat regler om fyringsanlæg, der forbrænder husdyrgødning.

Forordningens regler omfatter både regler om miljøbeskyttelse og regler om dyresundhed. Fødevarestyrelsen er den kompetente myndighed i forhold til regler om dyresundhed, og dette er derfor ikke omhandlet i bekendtgørelsen.

I den nye bekendtgørelse delegeres myndighedskompetencen vedrørende godkendelse og attestering af overholdelse af forordningens regler om miljøbeskyttelse til kommunerne. Selve forordningens bestemmelser er umiddelbart og direkte gældende i Danmark.

Bekendtgørelsen fastsætter samtidig regler om brugerbetaling for kommunernes opgaver. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

 

Ændring af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Med ændringen af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg er det præciseret, at fyringsanlæg på fjernvarmeværker er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning. Desuden er bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomheder samt enkelte støjbestemmelser præciseret.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli i 2018.

Den nugældende bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, som trådte i kraft den 19. december 2017, er gældende frem til den 1. juli 2018. Der skal ses bort fra, at den allerede nu fremstår som historisk på retsinformation.dk.

Bekendtgørelserne kan ses på www.retsinformation.dk