Tilskud til privat skovrejsning 2018

04-07-2018
Skovtilskud

Ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning 2018 åbner d. 1. august og lukker d. 15. september i år.

Ansøgninger skal som sidste år indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, www.lbst.dk/tastselv.

De vigtige ændringer i forhold til sidste år er:

  • Der kan ansøges om tilskud til plantning af nåleskov.
  • Der er mulighed for at søge om forhøjet tilskud til anlæg af skov med særlige miljøhensyn, dvs. anlæg uden brug af dybdepløjning og uden brug af pesticider.
  • Ansøgninger om tilskud til private skovrejsningsprojekter vil fortsat blive prioriteret.
  • Ansøgninger om tilskud til skovrejsningsprojekter, der anlægges med særlige miljøhensyn, vil blive prioriteret først. Ansøgninger med særlige miljøhensyn vil altså blive prioriteret over projekter, der ønskes etableret uden særlige miljøhensyn. Der henvises til nyheden af 30. juni i år om ingen brug af pesticider i nye skove fra Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Prioriteringskriteriet om klimatilpasning udgår.

Som følge af ovenstående vil årets ansøgninger først blive prioriteret i forhold til, om projekterne ønskes anlagt med eller uden særlige miljøhensyn. Herefter vil de blive prioriteret efter de følgende kriterier efter faldende pointtal:

  1. Beliggenhed inden for delvandoplande med kvælstofreduktionsmål.
  2. Omkostningseffektivitet (pris pr. kg kvælstof).
  3. Beliggenhed inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande til almene vandforsyninger.    

Kun ansøgninger, som – udover at opfylde betingelserne for tilsagn om tilskud – opnår mindst 1,7 point i forhold til de tre prioriteringskriterier, kommer i betragtning. Forslaget om at projekter skulle opnå mindst 2,7 point, som indgik i høringen af udkastet til ny bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat skovrejsning tidligere i år, udgår.

Mere information om ordningen vil kunne findes i Privat skovrejsning, Vejledning om tilskud til privat skovrejsning – 2018, som offentliggøres på www.mst.dk/privatskov inden udgangen af uge 28.