Nabotjek af vandplanlægning

06-07-2018
Natur Vandmiljø

Ny rapport ser på de metoder, som fem udvalgte EU-lande bruger til at opfylde vandrammedirektivet.

Hvilke metoder benytter andre EU-lande i den marine vandplanlægning?

Det er temaet for en ny rapport, som Cowi har udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Rapporten indeholder en analyse af, hvordan vandplanindsatser med henblik på at opnå vandrammedirektivets miljømål for kystvande opgøres i vores nabolande. I rapporten ses på de anvendte metoder i Tyskland, Sverige, Nederlandene og Polen.

Undersøgelsen fokuserer på de anvendte metoder til at fastlægge den nødvendige indsats i forhold til begrænsning af udledningen af næringssalte – kvælstof og fosfor - til kystvandene.

Læs rapporten fra Cowi her