Orientering om §16 arealer, Miljøledelse og afstandskrav til minkhaller

12-01-2018
Landbrug

Miljøstyrelsen orienterer om ny praksis på husdyrgodkendelsesområdet

§ 16 arealerne

Som følge af ny husdyrsregulering er ”§ 16 arealer” udfaset – og skal ikke længere reguleres i forhold til husdyrgodkendelser og tilsyn. Det betyder, at godkendelses- og tilsynsmyndigheden ikke længere skal:

  • registrere § 16 arealer (i deres fagsystem),
  • føre tilsyn med § 16 arealer jævnfør miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden skal gøre de allerede registrerede § 16 arealer ”inaktive” i deres fagsystem.

Inaktivt betyder, at der ikke længere er tilsynspligt på arealet. Fagsystemet vil herefter sende datafeltet ”Inaktiv”  til DMA, hvorefter § 16-arealet ikke længere vil være synligt i DMA (med mindre man aktivt slår ”medtag inaktive” virksomheder).

Hvis godkendelses- og tilsynsmyndigheden i stedet sletter § 16-arealet i sit fagsystem, forsvinder historikken både i fagsystemet og i DMA.

Når § 16-arealet er inaktivt i fagsystemet, betyder det, at § 16 arealet ikke længere tæller med i det årlige tilsynsmål (på 40% for kategori 2  virksomheder og husdyrbrug, jævnfør miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Miljøledelse

Vær opmærksom på at for IE husdyrbrug er Miljøledelse nu fastsat som en generel regel. Det betyder, at tidligere, § 12-godkendte IE-husdyrbrug af egen drift skal have indført miljøledelse senest den 21. februar 2021. Se § 42, stk. 4, 2. pkt., jf. stk. 1-3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøledelse skal derimod ikke indgå, herunder fastsættes som vilkår, ved godkendelse eller revurdering af tidligere, § 12-godkendte IE-husdyrbrug.

Kommunen skal føre tilsyn med , om IE-husdyrbruget har  indført miljøledelse inden for den nævnte frist.

Ændring af helpdesk-svar om afstandskrav til minkhaller

Miljøstyrelsen har den 2.1.2018 revideret helpdesk svar af 13. november 2017, der vedrører mulighederne for at eksisterende minkfarms kan overgå til stipladsmodellen.

Det fremgår af det reviderede svar, at såfremt det eksisterende produktionsareal fastholdes, udløses afstandskravet ikke. Derimod skal der ske en fuldstændig genberegning af minkfarmens ammoniak- og lugtemissioner m.v. efter de nye regler, som gælder fra den 1. august 2017. For flere detaljer, se helpdesksvar om "afstandskrav på 100 meter for minkhaller".